Esther chapter 4 קרפ רתסא
 רפאו קש שבליו וידגב-תא יכדרמ ערקיו השענ רשא-לכ-תא עדי יכדרמו 1
 .הרמו הלודג הקעז קעזיו ריעה ךותב אציו
 .קש שובלב ךלמה רעש-לא אובל ןיא יכ ךלמה-רעש ינפל דע אוביו 2
 לודג לבא עיגמ ותדו ךלמה-רבד רשא םוקמ הנידמו הנידמ-לכבו 3
 .םיברל עצי רפאו קש דפסמו יכבו םוצו micedil
 חלשתו דאמ הכלמה לחלחתתו הל ודיגיו היסירסו רתסא תורענ הניאובתו 4
 .לבק אלו וילעמ וקש ריסהלו יכדרמ-תא שיבלהל םידגב
 יכדרמ-לע והוצתו הינפל דימעה רשא ךלמה יסירסמ ךתהל רתסא ארקתו 5
 .הז-המ-לעו הז-המ תעדל
 .ךלמה-רעש ינפל רשא ריעה בוחר-לא יכדרמ-לא ךתה אציו 6
 לוקשל ןמה רמא רשא ףסכה תשרפ תאו והרק רשא-לכ תא יכדרמ ול-דגיו 7
 .םדבאל םיידוהיב ךלמה יזנג-לע
 רתסא-תא תוארהל ול ןתנ םדימשהל ןשושב ןתנ-רשא תדה-בתכ ןגשתפ-תאו 8
 -לע וינפלמ שקבלו ול-ןנחתהל ךלמה-לא אובל הילע תווצלו הל דיגהלו
 .המע
 .יכדרמ ירבד תא רתסאל דגיו ךתה אוביו 9
 .יכדרמ-לא והוצתו ךתהל רתסא רמאתו 10
 -אובי רשא השאו שיא-לכ רשא םיעדי ךלמה תונידמ-םעו ךלמה ידבע-לכ 11
 רשאמ דבל תימהל ותד תחא ארקי-אל רשא תימינפה רצחה-לא ךלמה-לא
 הז ךלמה-לא אובל יתארקנ אל ינאו היחו בהזה טיברש-תא ךלמה ול-טישוי
 .םוי םישולש
 .רתסא ירבד תא יכדרמל ודיגיו 12
 -לכמ ךלמה-תיב טלמהל ךשפנב ימדת-לא רתסא-לא בישהל יכדרמ רמאיו 13
 .םידוהיה
 רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חור תאזה תעב ישירחת שרחה-םא יכ 14
 .תוכלמל תעגה תאזכ תעל-םא עדוי ימו ודבאת ךיבא-תיבו תאו
 .יכדרמ-לא בישהל רתסא רמאתו 15
 -לאו ולכאת-לאו ילע ומוצו ןשושב םיאצמנה םידוהיה-לכ-תא סונכ ךל 16
 -לא אובא ןכבו ןכ םוצא יתרענו ינא-םג םויו הליל םימי תשלש ותשת
 .יתדבא יתדבא רשאכו תדכ-אל רשא ךלמה
 .רתסא וילע התוצ-רשא לככ שעיו יכדרמ רבעיו 17