Esther chapter 5 קרפ רתסא
 תימינפה ךלמה-תיב רצחב דמעתו תוכלמ רתסא שבלתו ישילשה םויב יהיו 1
 .תיבה חתפ חכנ תוכלמה תיבב ותוכלמ אסכ-לע בשוי ךלמהו ךלמה תיב חכנ
 טשויו ויניעב ןח האשנ רצחב תדמע הכלמה רתסא-תא ךלמה תוארכ יהיו 2
 .טיברשה שארב עגתו רתסא ברקתו ודיב רשא בהזה טיברש-תא רתסאל ךלמה
 ןתניו תוכלמה יצח-דע ךתשקב-המו הכלמה רתסא ךל-המ ךלמה הל רמאיו 3
 .ךל
 -רשא התשמה-לא םויה ןמהו ךלמה אובי בוט ךלמה-לע-םא רתסא רמאתו 4
 .ול יתישע
 -לא ןמהו ךלמה אביו רתסא רבד-תא תושעל ןמה-תא ורהמ ךלמה רמאיו 5
 .רתסא התשע-רשא התשמה
 -דע ךתשקב-המו ךל ןתניו ךתלאש-המ ןייה התשמב רתסאל ךלמה רמאיו 6
 .שעתו תוכלמה יצח
 .יתשקבו יתלאש רמאתו רתסא ןעתו 7
 -תא תושעלו יתלאש-תא תתל בוט ךלמה-לע-םאו ךלמה יניעב ןח יתאצמ-םא 8
 .ךלמה רבדכ השעא רחמו םהל השעא רשא התשמה-לא ןמהו ךלמה אובי יתשקב
 ךלמה רעשב יכדרמ-תא ןמה תוארכו בל בוטו חמש אוהה םויב ןמה אציו 9
 .המח יכדרמ-לע ןמה אלמיו ונממ עז-אלו םק-אלו
 .ותשא שרז-תאו ויבהא-תא אביו חלשיו ותיב-לא אוביו ןמה קפאתיו 10
 תאו ךלמה ולדג רשא-לכ תאו וינב ברו ורשע דובכ-תא ןמה םהל רפסיו 11
 .ךלמה ידבעו םירשה-לע ואשנ רשא
 התשע-רשא התשמה-לא ךלמה-םע הכלמה רתסא האיבה-אל ףא ןמה רמאיו 12
 .ךלמה-םע הל-אורק ינא רחמל-םגו יתוא-םא יכ
 בשוי ידוהיה יכדרמ-תא האר ינא רשא תע-לכב יל הוש ונניא הז-לכו 13
 .ךלמה רעשב
 רמא רקבבו המא םישמח הבג ץע-ושעי ויבהא-לכו ותשא שרז ול רמאתו 14
 רבדה בטייו חמש התשמה-לא ךלמה-םע-אבו וילע יכדרמ-תא ולתיו ךלמל
 .ץעה שעיו ןמה ינפל