Esther chapter 6 קרפ רתסא
 ירבד תונרכזה רפס-תא איבהל רמאיו ךלמה תנש הדדנ אוהה הלילב 1
 .ךלמה ינפל םיארקנ ויהיו םימיה
 ירמשמ ךלמה יסירס ינש שרתו אנתגב-לע יכדרמ דיגה רשא בותכ אצמיו 2
 .שורושחא ךלמב די חלשל ושקב רשא ףסה
 ךלמה ירענ ורמאיו הז-לע יכדרמל הלודגו רקי השענ-המ ךלמה רמאיו 3
 .רבד ומע השענ-אל ויתרשמ
 ךלמל רמאל הנוציחה ךלמה-תיב רצחל אב ןמהו רצחב ימ ךלמה רמאיו 4
 .ול ןיכה-רשא ץעה-לע יכדרמ-תא תולתל
 .אובי ךלמה רמאיו רצחב דמע ןמה הנה וילא ךלמה ירענ ורמאיו 5
 ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאב תושעל-המ ךלמה ול רמאיו ןמה אוביו 6
 .ינממ רתוי רקי תושעל ךלמה ץפחי ימל ובלב ןמה רמאיו
 .ורקיב ץפח ךלמה רשא שיא ךלמה-לא ןמה רמאיו 7
 רשאו ךלמה וילע בכר רשא סוסו ךלמה וב-שבל רשא תוכלמ שובל ואיבי 8
 .ושארב תוכלמ רתכ ןתנ
 שיאה-תא ושבלהו םימתרפה ךלמה ירשמ שיא-די-לע סוסהו שובלה ןותנו 9
 הככ וינפל וארקו ריעה בוחרב סוסה-לע והביכרהו ורקיב ץפח ךלמה רשא
 .ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעי
 ןכ-השעו תרבד רשאכ סוסה-תאו שובלה-תא חק רהמ ןמהל ךלמה רמאיו 10
 .תרבד רשא לכמ רבד לפת-לא ךלמה רעשב בשויה ידוהיה יכדרמל
 בוחרב והביכריו יכדרמ-תא שבליו סוסה-תאו שובלה-תא ןמה חקיו 11
 .ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעי הככ וינפל ארקיו ריעה
 .שאר יופחו לבא ותיב-לא ףחדנ ןמהו ךלמה רעש-לא יכדרמ בשיו 12
 ול ורמאיו והרק רשא-לכ תא ויבהא-לכלו ותשא שרזל ןמה רפסיו 13
 -אל וינפל לפנל תולחה רשא יכדרמ םידוהיה ערזמ םא ותשא שרזו וימכח
 .וינפל לופת לופנ-יכ ול לכות
 -לא ןמה-תא איבהל ולהביו ועיגה ךלמה יסירסו ומע םירבדמ םדוע 14
 .רתסא התשע-רשא התשמה