Esther chapter 7 קרפ רתסא
 .הכלמה רתסא-םע תותשל ןמהו ךלמה אביו 1
 הכלמה רתסא ךתלאש-המ ןייה התשמב ינשה םויב םג רתסאל ךלמה רמאיו 2
 .שעתו תוכלמה יצח-דע ךתשקב-המו ךל ןתנתו
 בוט ךלמה-לע-םאו ךלמה ךיניעב ןח יתאצמ-םא רמאתו הכלמה רתסא ןעתו 3
 .יתשקבב ימעו יתלאשב ישפנ יל-ןתנת
 תוחפשלו םידבעל ולאו דבאלו גורהל דימשהל ימעו ינא ונרכמנ יכ 4
 .ךלמה קזנב הוש רצה ןיא יכ יתשרחה ונרכמנ
 -רשא אוה הז-יאו הז אוה ימ הכלמה רתסאל רמאיו שורושחא ךלמה רמאיו 5
 .ןכ תושעל ובל ואלמ
 ךלמה ינפלמ תעבנ ןמהו הזה ערה ןמה ביואו רצ שיא רתסא-רמאתו 6
 .הכלמהו
 ושפנ-לע שקבל דמע ןמהו ןתיבה תנג-לא ןייה התשממ ותמחב םק ךלמהו 7
 .ךלמה תאמ הערה וילא התלכ-יכ האר יכ הכלמה רתסאמ
 רשא הטמה-לע לפנ ןמהו ןייה התשמ תיב-לא ןתיבה תנגמ בש ךלמהו 8
 יפמ אצי רבדה תיבב ימע הכלמה-תא שובכל םגה ךלמה רמאיו הילע רתסא
 .ופח ןמה ינפו ךלמה
 ןמה השע-רשא ץעה-הנה םג ךלמה ינפל םיסירסה-ןמ דחא הנוברח רמאיו 9
 רמאיו המא םישמח הבג ןמה תיבב דמע ךלמה-לע בוט-רבד רשא יכדרמל
 .וילע והלת ךלמה
 .הככש ךלמה תמחו יכדרמל ןיכה-רשא ץעה-לע ןמה-תא ולתיו 10