Esther chapter 8 קרפ רתסא
 ררצ ןמה תיב-תא הכלמה רתסאל שורושחא ךלמה ןתנ אוהה םויב 1
 .הל-אוה המ רתסא הדיגה-יכ ךלמה ינפל אב יכדרמו םיידוהיה
 -תא רתסא םשתו יכדרמל הנתיו ןמהמ ריבעה רשא ותעבט-תא ךלמה רסיו 2
 .ןמה תיב-לע יכדרמ
 ול-ןנחתתו ךבתו וילגר ינפל לפתו ךלמה ינפל רבדתו רתסא ףסותו 3
 .םידוהיה-לע בשח רשא ותבשחמ תאו יגגאה ןמה תער-תא ריבעהל
 .ךלמה ינפל דמעתו רתסא םקתו בהזה טברש תא רתסאל ךלמה טשויו 4
 ךלמה ינפל רבדה רשכו וינפל ןח יתאצמ-םאו בוט ךלמה-לע-םא רמאתו 5
 יגגאה אתדמה-ןב ןמה תבשחמ םירפסה-תא בישהל בתכי ויניעב ינא הבוטו
 .ךלמה תונידמ-לכב רשא םידוהיה-תא דבאל בתכ רשא
 יתיארו לכוא הככיאו ימע-תא אצמי-רשא הערב יתיארו לכוא הככיא יכ 6
 .יתדלומ oca`a
 יתתנ ןמה-תיב הנה ידוהיה יכדרמלו הכלמה רתסאל שרושחא ךלמה רמאיו 7
 .םיידוהיב ודי חלש-רשא לע ץעה-לע ולת ותאו רתסאל
 ךלמה תעבטב ומתחו ךלמה םשב םכיניעב בוטכ םידוהיה-לע ובתכ םתאו 8
 .בישהל ןיא ךלמה תעבטב םותחנו ךלמה-םשב בתכנ-רשא בתכ-יכ
 השולשב ןויס שדח-אוה ישילשה שדחב איהה-תעב ךלמה-ירפס וארקיו 9
 -םינפרדשחאה לאו םידוהיה-לא יכדרמ הוצ-רשא-לככ בתכיו וב םירשעו
 הנידמ האמו םירשעו עבש שוכ-דעו ודהמ רשא תונידמה ירשו תוחפהו
 .םנושלכו םבתככ םידוהיה-לאו ונשלכ םעו םעו הבתככ הנידמו הנידמ
 םיצרה דיב םירפס חלשיו ךלמה תעבטב םתחיו שרושחא ךלמה םשב בתכיו 10
 .םיכמרה ינב םינרתשחאה שכרה יבכר םיסוסב
 םשפנ-לע דמעלו להקהל ריעו-ריע-לכב רשא םידוהיל ךלמה ןתנ רשא 11
 םללשו םישנו ףט םתא םירצה הנידמו םע ליח-לכ-תא דבאלו גרהלו דימשהל
 .זובל
 רשע-םינש שדחל רשע השולשב שורושחא ךלמה תונידמ-לכב דחא םויב 12
 .רדא שדח-אוה
 תויהלו םימעה-לכל יולג הנידמו הנידמ-לכב תד ןתנהל בתכה ןגשתפ 13
 .םהיביאמ םקנהל הזה םויל םידותע םיידוהיה
 תדהו ךלמה רבדב םיפוחדו םילהבמ ואצי םינרתשחאה שכרה יבכר םיצרה 14
 .הריבה ןשושב הנתנ
 הלודג בהז תרטעו רוחו תלכת תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו 15
 .החמשו הלהצ ןשוש ריעהו ןמגראו ץוב ךירכתו
 .רקיו ןששו החמשו הרוא התיה םידוהיל 16
 עיגמ ותדו ךלמה-רבד רשא םוקמ ריעו ריע-לכבו הנידמו הנידמ-לכבו 17
 לפנ-יכ םידהיתמ ץראה ימעמ םיברו בוט םויו התשמ םידוהיל ןוששו החמש
 .םהילע םידוהיה-דחפ