Exodus chapter 1 קרפ תומש .ואב ותיבו שיא בקעי תא המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו 1 .הדוהיו יול ןועמש ןבואר 2 .ןמינבו ןלובז רכששי 3 .רשאו דג ילתפנו ןד 4 .םירצמב היה ףסויו שפנ םיעבש בקעי-ךרי יאצי שפנ-לכ יהיו 5 .אוהה רודה לכו ויחא-לכו ףסוי תמיו 6 .םתא ץראה אלמתו דאמ דאמב ומצעיו ובריו וצרשיו ורפ לארשי ינבו 7 .ףסוי-תא עדי-אל רשא םירצמ-לע שדח-ךלמ םקיו 8 .ונממ םוצעו בר לארשי ינב םע הנה ומע-לא רמאיו 9 -לע אוה-םג ףסונו המחלמ הנארקת-יכ היהו הברי-ןפ ול המכחתנ הבה 10 .ץראה-ןמ הלעו ונב-םחלנו וניאנש הערפל תונכסמ ירע ןביו םתלבסב ותנע ןעמל םיסמ ירש וילע ומישיו 11 .ססמער-תאו םתפ-תא .לארשי ינב ינפמ וצקיו ץרפי ןכו הברי ןכ ותא ונעי רשאכו 12 .ךרפב לארשי ינב-תא םירצמ ודבעיו 13 -לכ תא הדשב הדבע-לכבו םינבלבו רמחב השק הדבעב םהייח-תא וררמיו 14 .ךרפב םהב ודבע-רשא םתדבע תינשה םשו הרפש תחאה םש רשא תירבעה תדלימל םירצמ ךלמ רמאיו 15 .העופ ותא ןתמהו אוה ןב-םא םינבאה-לע ןתיארו תוירבעה-תא ןכדליב רמאיו 16 .היחו אוה תב-םאו םירצמ ךלמ ןהילא רבד רשאכ ושע אלו םיהלאה-תא תדלימה ןאריתו 17 .םידליה-תא ןייחתו ןייחתו הזה רבדה ןתישע עודמ ןהל רמאיו תדלימל םירצמ-ךלמ ארקיו 18 .םידליה-תא הנה תויח-יכ תירבעה תירצמה םישנכ אל יכ הערפ-לא תדלימה ןרמאתו 19 .ודליו תדלימה ןהלא אובת םרטב .דאמ ומצעיו םעה בריו תדלימל םיהלא בטייו 20 .םיתב םהל שעיו םיהלאה-תא תדלימה וארי-יכ יהיו 21 תבה-לכו והכילשת הראיה דוליה ןבה-לכ רמאל ומע-לכל הערפ וציו 22 .ןויחת