Exodus chapter 2 קרפ תומש .יול-תב-תא חקיו יול תיבמ שיא ךליו 1 .םיחרי השלש והנפצתו אוה בוט-יכ ותא ארתו ןב דלתו השאה רהתו 2 הב םשתו תפזבו רמחב הרמחתו אמג תבת ול-חקתו וניפצה דוע הלכי-אלו 3 .ראיה תפש-לע ףוסב םשתו דליה-z` .ול השעי-המ העדל קחרמ ותחא בצתתו 4 -תא ארתו ראיה די-לע תכלה היתרענו ראיה-לע ץחרל הערפ-תב דרתו 5 .החקתו התמא-תא חלשתו ףוסה ךותב הבתה ידלימ רמאתו וילע למחתו הכב רענ-הנהו דליה-תא והארתו חתפתו 6 .הז םירבעה תירבעה ןמ תקנימ השא ךל יתארקו ךלאה הערפ-תב-לא ותחא רמאתו 7 .דליה-תא ךל קניתו .דליה םא-תא ארקתו המלעה ךלתו יכל הערפ-תב הל-רמאתו 8 -תא ןתא ינאו יל והקניהו הזה דליה-תא יכיליה הערפ-תב הל רמאתו 9 .והקינתו דליה השאה חקתו ךרכש רמאתו השמ ומש ארקתו ןבל הל-יהיו הערפ-תבל והאבתו דליה לדגיו 10 .והתישמ םימה-ןמ יכ שיא אריו םתלבסב אריו ויחא-לא אציו השמ לדגיו םהה םימיב יהיו 11 .ויחאמ ירבע-שיא הכמ ירצמ .לוחב והנמטיו ירצמה-תא ךיו שיא ןיא יכ אריו הכו הכ ןפיו 12 הכת המל עשרל רמאיו םיצנ םירבע םישנא-ינש הנהו ינשה םויב אציו 13 .ךער -תא תגרה רשאכ רמא התא ינגרהלה ונילע טפשו רש שיאל ךמש ימ רמאיו 14 .רבדה עדונ ןכא רמאיו השמ ארייו ירצמה הערפ ינפמ השמ חרביו השמ-תא גרהל שקביו הזה רבדה-תא הערפ עמשיו 15 .ראבה-לע בשיו ןידמ-ץראב בשיו תוקשהל םיטהרה-תא הנאלמתו הנלדתו הנאבתו תונב עבש ןידמ ןהכלו 16 .ןהיבא ןאצ .םנאצ-תא קשיו ןעשויו השמ םקיו םושרגיו םיערה ואביו 17 .םויה אב ןתרהמ עודמ רמאיו ןהיבא לאוער-לא הנאבתו 18 -תא קשיו ונל הלד הלד-םגו םיערה דימ ונליצה ירצמ שיא ןרמאתו 19 .ןאצה .םחל לכאיו ול ןארק שיאה-תא ןתבזע הז המל ויאו ויתנב-לא רמאיו 20 .השמל ותב הרפצ-תא ןתיו שיאה-תא תבשל השמ לאויו 21 .הירכנ ץראב יתייה רג רמא יכ םשרג ומש-תא ארקיו ןב דלתו 22 -ןמ לארשי-ינב וחנאיו םירצמ ךלמ תמיו םהה םיברה םימיב יהיו 23 .הדבעה-ןמ םיהלאה-לא םתעוש לעתו וקעזיו הדבעה קחצי-תא םהרבא-תא ותירב-תא םיהלא רכזיו םתקאנ-תא םיהלא עמשיו 24 .בקעי-תאו .םיהלא עדיו לארשי ינב-תא םיהלא אריו 25