Exodus chapter 3 קרפ תומש רחא ןאצה-תא גהניו ןידמ ןהכ ונתח ורתי ןאצ-תא הער היה השמו 1 .הברח םיהלאה רה-לא אביו רבדמה שאב רעב הנסה הנהו אריו הנסה ךותמ שא-תבלב וילא הוהי ךאלמ אריו 2 .לכא ונניא הנסהו .הנסה רעבי-אל עודמ הזה לדגה הארמה-תא האראו אנ-הרסא השמ רמאיו 3 השמ רמאיו הנסה ךותמ םיהלא וילא ארקיו תוארל רס יכ הוהי אריו 4 .יננה רמאיו השמ דמוע התא רשא םוקמה יכ ךילגר לעמ ךילענ-לש םלה ברקת-לא רמאיו 5 .אוה שדק-תמדא וילע רתסיו בקעי יהלאו קחצי יהלא םהרבא יהלא ךיבא יהלא יכנא רמאיו 6 .םיהלאה-לא טיבהמ ארי יכ וינפ השמ יתעמש םתקעצ-תאו םירצמב רשא ימע ינע-תא יתיאר האר הוהי רמאיו 7 .ויבאכמ-תא יתעדי יכ וישגנ ינפמ הבחרו הבוט ץרא-לא אוהה ץראה-ןמ ותלעהלו םירצמ דימ וליצהל דראו 8 יוחהו יזרפהו ירמאהו יתחהו ינענכה םוקמ-לא שבדו בלח תבז ץרא-לא .יסוביהו םירצמ רשא ץחלה-תא יתיאר-םגו ילא האב לארשי-ינב תקעצ הנה התעו 9 .םתא םיצחל .םירצממ לארשי-ינב ימע-תא אצוהו הערפ-לא ךחלשאו הכל התעו 10 ינב-תא איצוא יכו הערפ-לא ךלא יכ יכנא ימ םיהלאה-לא השמ רמאיו 11 .םירצממ לארשי םעה-תא ךאיצוהב ךיתחלש יכנא יכ תואה ךל-הזו ךמע היהא-יכ רמאיו 12 .הזה רהה לע םיהלאה-תא ןודבעת םירצממ יהלא םהל יתרמאו לארשי ינב-לא אב יכנא הנה םיהלאה-לא השמ רמאיו 13 .םהלא רמא המ ומש-המ יל-ורמאו םכילא ינחלש םכיתובא לארשי ינבל רמאת הכ רמאיו היהא רשא היהא השמ-לא םיהלא רמאיו 14 .םכילא ינחלש היהא םכיתבא יהלא הוהי לארשי ינב-לא רמאת-הכ השמ-לא םיהלא דוע רמאיו 15 הזו םלעל ימש-הז םכילא ינחלש בקעי יהלאו קחצי יהלא םהרבא יהלא .רד רדל ירכז ילא הארנ םכיתבא יהלא הוהי םהלא תרמאו לארשי ינקז-תא תפסאו ךל 16 .םירצמב םכל יושעה-תאו םכתא יתדקפ דקפ רמאל בקעיו קחצי םהרבא יהלא יזרפהו ירמאהו יתחהו ינענכה ץרא-לא םירצמ ינעמ םכתא הלעא רמאו 17 .שבדו בלח תבז ץרא-לא יסוביהו יוחהו וילא םתרמאו םירצמ ךלמ-לא לארשי ינקזו התא תאבו ךלקל ועמשו 18 רבדמב םימי תשלש ךרד אנ-הכלנ התעו ונילע הרקנ םיירבעה יהלא הוהי .וניהלא הוהיל החבזנו .הקזח דיב אלו ךלהל םירצמ ךלמ םכתא ןתי-אל יכ יתעדי ינאו 19 וברקב השעא רשא יתאלפנ לכב םירצמ-תא יתיכהו ידי-תא יתחלשו 20 .םכתא חלשי ןכ-ירחאו .םקיר וכלת אל ןוכלת יכ היהו םירצמ יניעב הזה-םעה ןח-תא יתתנו 21 -לע םתמשו תלמשו בהז ילכו ףסכ-ילכ התיב תרגמו התנכשמ השא הלאשו 22 .םירצמ-תא םתלצנו םכיתנב-לעו םכינב