Exodus chapter 4 קרפ תומש -אל ורמאי יכ ילקב ועמשי אלו יל ונימאי-אל ןהו רמאיו השמ ןעיו 1 .הוהי ךילא הארנ .הטמ רמאיו ךדיב הזמ הוהי וילא רמאיו 2 .וינפמ השמ סניו שחנל יהיו הצרא והכלשיו הצרא והכילשה רמאיו 3 יהיו וב קזחיו ודי חלשיו ובנזב זחאו ךדי חלש השמ-לא הוהי רמאיו 4 .ופכב הטמל קחצי יהלא םהרבא יהלא םתבא יהלא הוהי ךילא הארנ-יכ ונימאי ןעמל 5 .בקעי יהלאו הנהו האצויו וקיחב ודי אביו ךקיחב ךדי אנ-אבה דוע ול הוהי רמאיו 6 .גלשכ תערצמ ודי הבש-הנהו וקיחמ האצויו וקיח-לא ודי בשיו ךקיח-לא ךדי בשה רמאיו 7 .ורשבכ תאה לקל ונימאהו ןושארה תאה לקל ועמשי אלו ךל ונימאי אל-םא היהו 8 .ןורחאה תחקלו ךלקל ןועמשי אלו הלאה תותאה ינשל םג ונימאי אל-םא היהו 9 םדל ויהו ראיה-ןמ חקת רשא םימה ויהו השביה תכפשו ראיה ימיממ .תשביב םג לומתמ םג יכנא םירבד שיא אל ינדא יב הוהי-לא השמ רמאיו 10 .יכנא ןושל דבכו הפ-דבכ יכ ךדבע-לא ךרבד זאמ םג םשלשמ חקפ וא שרח וא םלא םושי-ימ וא םדאל הפ םש ימ וילא הוהי רמאיו 11 .הוהי יכנא אלה רוע וא .רבדת רשא ךיתירוהו ךיפ-םע היהא יכנאו ךל התעו 12 .חלשת-דיב אנ-חלש ינדא יב רמאיו 13 רבדי רבד-יכ יתעדי יולה ךיחא ןרהא אלה רמאיו השמב הוהי ףא-רחיו 14 .ובלב חמשו ךארו ךתארקל אצי אוה-הנה םגו אוה והיפ-םעו ךיפ-םע היהא יכנאו ויפב םירבדה-תא תמשו וילא תרבדו 15 .ןושעת רשא תא םכתא יתירוהו .םיהלאל ול-היהת התאו הפל ךל-היהי אוה היהו םעה-לא ךל אוה-רבדו 16 .תתאה-תא וב-השעת רשא ךדיב חקת הזה הטמה-תאו 17 -רשא יחא-לא הבושאו אנ הכלא ול רמאיו ונתח רתי-לא בשיו השמ ךליו 18 .םולשל ךל השמל ורתי רמאיו םייח םדועה האראו םירצמב םישקבמה םישנאה-לכ ותמ-יכ םירצמ בש ךל ןידמב השמ-לא הוהי רמאיו 19 .ךשפנ-תא םירצמ הצרא בשיו רמחה-לע םבכריו וינב-תאו ותשא-תא השמ חקיו 20 .ודיב םיהלאה הטמ-תא השמ חקיו יתמש-רשא םיתפמה-לכ האר המירצמ בושל ךתכלב השמ-לא הוהי רמאיו 21 .םעה-תא חלשי אלו ובל-תא קזחא ינאו הערפ ינפל םתישעו ךדיב .לארשי ירכב ינב הוהי רמא הכ הערפ-לא תרמאו 22 ךנב-תא גרה יכנא הנה וחלשל ןאמתו ינדבעיו ינב-תא חלש ךילא רמאו 23 .ךרכב .ותימה שקביו הוהי והשגפיו ןולמב ךרדב יהיו 24 םימד-ןתח יכ רמאתו וילגרל עגתו הנב תלרע-תא תרכתו רצ הרפצ חקתו 25 .יל התא .תלומל םימד ןתח הרמא זא ונממ ףריו 26 רהב והשגפיו ךליו הרבדמה השמ תארקל ךל ןרהא-לא הוהי רמאיו 27 .ול-קשיו םיהלאה רשא תתאה-לכ תאו וחלש רשא הוהי ירבד-לכ תא ןרהאל השמ דגיו 28 .והוצ .לארשי ינב ינקז-לכ-תא ופסאיו ןרהאו השמ ךליו 29 יניעל תתאה שעיו השמ-לא הוהי רבד-רשא םירבדה-לכ תא ןרהא רבדיו 30 .םעה םינע-תא האר יכו לארשי ינב-תא הוהי דקפ-יכ ועמשיו םעה ןמאיו 31 .ווחתשיו ודקיו