Exodus chapter 5 קרפ תומש חלש לארשי יהלא הוהי רמא-הכ הערפ-לא ורמאיו ןרהאו השמ ואב רחאו 1 .רבדמב יל וגחיו ימע-תא -תא יתעדי אל לארשי-תא חלשל ולקב עמשא רשא הוהי ימ הערפ רמאיו 2 .חלשא אל לארשי-תא םגו הוהי רבדמב םימי תשלש ךרד אנ הכלנ ונילע ארקנ םירבעה יהלא ורמאיו 3 .ברחב וא רבדב ונעגפי-ןפ וניהלא הוהיל החבזנו וכל וישעממ םעה-תא ועירפת ןרהאו השמ המל םירצמ ךלמ םהלא רמאיו 4 .םכיתלבסל .םתלבסמ םתא םתבשהו ץראה םע התע םיבר-ןה הערפ רמאיו 5 .רמאל וירטש-תאו םעב םישגנה-תא אוהה םויב הערפ וציו 6 וששקו וכלי םה םשלש לומתכ םינבלה ןבלל םעל ןבת תתל ןופסאת אל 7 .ןבת םהל וערגת אל םהילע ומישת םשלש לומת םישע םה רשא םינבלה תנכתמ-תאו 8 .וניהלאל החבזנ הכלנ רמאל םיקעצ םה ןכ-לע םה םיפרנ-יכ ונממ .רקש-ירבדב ועשי-לאו הב-ושעיו םישנאה-לע הדבעה דבכת 9 ינניא הערפ רמא הכ רמאל םעה-לא ורמאיו וירטשו םעה ישגנ ואציו 10 .ןבת םכל ןתנ .רבד םכתדבעמ ערגנ ןיא יכ ואצמת רשאמ ןבת םכל וחק וכל םתא 11 .ןבתל שק ששקל םירצמ ץרא-לכב םעה ץפיו 12 .ןבתה תויהב רשאכ ומויב םוי-רבד םכישעמ ולכ רמאל םיצא םישגנהו 13 אל עודמ רמאל הערפ ישגנ םהלע ומש-רשא לארשי ינב ירטש וכיו 14 .םויה-םג לומת-םג םשלש לומתכ ןבלל םכקח םתילכ .ךידבעל הכ השעת המל רמאל הערפ-לא וקעציו לארשי ינב ירטש ואביו 15 םיכמ ךידבע הנהו ושע ונל םירמא םינבלו ךידבעל ןתנ ןיא ןבת 16 .ךמע תאטחו .הוהיל החבזנ הכלנ םירמא םתא ןכ-לע םיפרנ םתא םיפרנ רמאיו 17 .ונתת םינבל ןכתו םכל ןתני-אל ןבתו ודבע וכל התעו 18 םוי-רבד םכינבלמ וערגת-אל רמאל ערב םתא לארשי-ינב ירטש ואריו 19 .ומויב .הערפ תאמ םתאצב םתארקל םיבצנ ןרהא-תאו השמ-תא ועגפיו 20 יניעב ונחיר-תא םתשאבה רשא טפשיו םכילע הוהי ארי םהלא ורמאיו 21 .ונגרהל םדיב ברח-תתל וידבע יניעבו הערפ .ינתחלש הז המל הזה םעל התערה המל ינדא רמאיו הוהי-לא השמ בשיו 22 .ךמע-תא תלצה-אל לצהו הזה םעל ערה ךמשב רבדל הערפ-לא יתאב זאמו 23