Exodus chapter 6 קרפ תומש םחלשי הקזח דיב יכ הערפל השעא רשא הארת התע השמ-לא הוהי רמאיו 1 .וצראמ םשרגי הקזח דיבו .הוהי ינא וילא רמאיו השמ-לא םיהלא רבדיו 2 יתעדונ אל הוהי ימשו ידש לאב בקעי-לאו קחצי-לא םהרבא-לא אראו 3 .mdl -רשא םהירגמ ץרא תא ןענכ ץרא-תא םהל תתל םתא יתירב-תא יתמקה םגו 4 .הב ורג -תא רכזאו םתא םידבעמ םירצמ רשא לארשי ינב תקאנ-תא יתעמש ינא םגו 5 .יתירב םירצמ תלבס תחתמ םכתא יתאצוהו הוהי ינא לארשי-ינבל רמא ןכל 6 .םילדג םיטפשבו היוטנ עורזב םכתא יתלאגו םתדבעמ םכתא יתלצהו הוהי ינא יכ םתעדיו םיהלאל םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו 7 .םירצמ תולבס תחתמ םכתא איצומה םכיהלא קחציל םהרבאל התא תתל ידי-תא יתאשנ רשא ץראה-לא םכתא יתאבהו 8 .הוהי ינא השרומ םכל התא יתתנו בקעילו הדבעמו חור רצקמ השמ-לא ועמש אלו לארשי ינב-לא ןכ השמ רבדיו 9 .השק .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 10 .וצראמ לארשי-ינב-תא חלשיו םירצמ ךלמ הערפ-לא רבד אב 11 ךיאו ילא ועמש-אל לארשי-ינב ןה רמאל הוהי ינפל השמ רבדיו 12 .םיתפש לרע ינאו הערפ ינעמשי ךלמ הערפ-לאו לארשי ינב-לא םוציו ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו 13 .םירצמ ץראמ לארשי-ינב-תא איצוהל םירצמ ימרכו ןרצח אולפו ךונח לארשי רכב ןבואר ינב םתבא-תיב ישאר הלא 14 .ןבואר תחפשמ הלא הלא תינענכה-ןב לואשו רחצו ןיכיו דהאו ןימיו לאומי ןועמש ינבו 15 .ןועמש תחפשמ עבש יול ייח ינשו יררמו תהקו ןושרג םתדלתל יול-ינב תומש הלאו 16 .הנש תאמו םישלשו .םתחפשמל יעמשו ינבל ןושרג ינב 17 םישלשו שלש תהק ייח ינשו לאיזעו ןורבחו רהציו םרמע תהק ינבו 18 .הנש תאמו .םתדלתל יולה תחפשמ הלא ישומו ילחמ יררמ ינבו 19 ינשו השמ-תאו ןרהא-תא ול דלתו השאל ול ותדד דבכוי-תא םרמע חקיו 20 .הנש תאמו םישלשו עבש םרמע ייח .ירכזו גפנו חרק רהצי ינבו 21 .ירתסו ןפצלאו לאשימ לאיזע ינבו 22 -תא ול דלתו השאל ול ןושחנ תוחא בדנימע-תב עבשילא-תא ןרהא חקיו 23 .רמתיא-תאו רזעלא-תא אוהיבא-תאו בדנ .יחרקה תחפשמ הלא ףסאיבאו הנקלאו ריסא חרק ינבו 24 סחניפ-תא ול דלתו השאל ול לאיטופ תונבמ ול-חקל ןרהא-ןב רזעלאו 25 .םתחפשמל םיולה תובא ישאר הלא ץראמ לארשי ינב-תא ואיצוה םהל הוהי רמא רשא השמו ןרהא אוה 26 .םתאבצ-לע םירצמ אוה םירצממ לארשי-ינב-תא איצוהל םירצמ-ךלמ הערפ-לא םירבדמה םה 27 .ןרהאו השמ .םירצמ ץראב השמ-לא הוהי רבד םויב יהיו 28 -לכ תא םירצמ ךלמ הערפ-לא רבד הוהי ינא רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 29 .ךילא רבד ינא רשא .הערפ ילא עמשי ךיאו םיתפש לרע ינא ןה הוהי ינפל השמ רמאיו 30