Exodus chapter 7 קרפ תומש היהי ךיחא ןרהאו הערפל םיהלא ךיתתנ האר השמ-לא הוהי רמאיו 1 .ךאיבנ -ינב-תא חלשו הערפ-לא רבדי ךיחא ןרהאו ךוצא רשא-לכ תא רבדת התא 2 .וצראמ לארשי .םירצמ ץראב יתפומ-תאו יתתא-תא יתיברהו הערפ בל-תא השקא ינאו 3 -תא יתאבצ-תא יתאצוהו םירצמב ידי-תא יתתנו הערפ םכלא עמשי-אלו 4 .םילדג םיטפשב םירצמ ץראמ לארשי-ינב ימע -ינב-תא יתאצוהו םירצמ-לע ידי-תא יתטנב הוהי ינא-יכ םירצמ ועדיו 5 .םכותמ לארשי .ושע ןכ םתא הוהי הוצ רשאכ ןרהאו השמ שעיו 6 .הערפ-לא םרבדב הנש םינמשו שלש-ןב ןרהאו הנש םינמש-ןב השמו 7 .רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רמאיו 8 ךטמ-תא חק ןרהא-לא תרמאו תפומ םכל ונת רמאל הערפ םכלא רבדי יכ 9 .ןינתל יהי הערפ-ינפל ךלשהו -תא ןרהא ךלשיו הוהי הוצ רשאכ ןכ ושעיו הערפ-לא ןרהאו השמ אביו 10 .ןינתל יהיו וידבע ינפלו הערפ ינפל והטמ םירצמ ימטרח םה-םג ושעיו םיפשכמלו םימכחל הערפ-םג ארקיו 11 .ןכ םהיטהלב .םתטמ-תא ןרהא-הטמ עלביו םנינתל ויהיו והטמ שיא וכילשיו 12 .הוהי רבד רשאכ םהלא עמש אלו הערפ בל קזחיו 13 .םעה חלשל ןאמ הערפ בל דבכ השמ-לא הוהי רמאיו 14 הטמהו ראיה תפש-לע ותארקל תבצנו המימה אצי הנה רקבב הערפ-לא ךל 15 .ךדיב חקת שחנל ךפהנ-רשא ימע-תא חלש רמאל ךילא ינחלש םירבעה יהלא הוהי וילא תרמאו 16 .הכ-דע תעמש-אל הנהו רבדמב ינדבעיו ידיב-רשא הטמב הכמ יכנא הנה הוהי ינא יכ עדת תאזב הוהי רמא הכ 17 .םדל וכפהנו ראיב רשא םימה-לע .ראיה-ןמ םימ תותשל םירצמ ואלנו ראיה שאבו תומת ראיב-רשא הגדהו 18 םירצמ ימימ-לע ךדי-הטנו ךטמ חק ןרהא-לא רמא השמ-לא הוהי רמאיו 19 היהו םד-ויהיו םהימימ הוקמ-לכ לעו םהימגא-לעו םהיראי-לע םתרהנ-לע .םינבאבו םיצעבו םירצמ ץרא-לכב םד רשא םימה-תא ךיו הטמב םריו הוהי הוצ רשאכ ןרהאו השמ ןכ-ושעיו 20 .םדל ראיב-רשא םימה-לכ וכפהיו וידבע יניעלו הערפ יניעל ראיב -ןמ םימ תותשל םירצמ ולכי-אלו ראיה שאביו התמ ראיב-רשא הגדהו 21 .םירצמ ץרא-לכב םדה יהיו ראיה רשאכ םהלא עמש-אלו הערפ-בל קזחיו םהיטלב םירצמ ימטרח ןכ-ושעיו 22 .הוהי רבד .תאזל-םג ובל תש-אלו ותיב-לא אביו הערפ ןפיו 23 ימיממ תתשל ולכי אל יכ תותשל םימ ראיה תביבס םירצמ-לכ ורפחיו 24 .ראיה .ראיה-תא הוהי-תוכה ירחא םימי תעבש אלמיו 25 -תא חלש הוהי רמא הכ וילא תרמאו הערפ-לא אב השמ-לא הוהי רמאיו 26 .ינדבעיו ימע .םיעדרפצב ךלובג-לכ-תא ףגנ יכנא הנה חלשל התא ןאמ-םאו 27 תיבבו ךתטמ-לעו ךבכשמ רדחבו ךתיבב ואבו ולעו םיעדרפצ ראיה ץרשו 28 .ךיתוראשמבו ךירונתבו ךמעבו ךידבע .םיעדרפצה ולעי ךידבע-לכבו ךמעבו הכבו 29