Exodus chapter 8 קרפ תומש -לע תרהנה-לע ךטמב ךדי-תא הטנ ןרהא-לא רמא השמ-לא הוהי רמאיו 1 .םירצמ ץרא-לע םיעדרפצה-תא לעהו םימגאה-לעו םיראיה .םירצמ ץרא-תא סכתו עדרפצה לעתו םירצמ ימימ לע ודי-תא ןרהא טיו 2 .םירצמ ץרא-לע םיעדרפצה-תא ולעיו םהיטלב םימטרחה ןכ-ושעיו 3 םיעדרפצה רסיו הוהי-לא וריתעה רמאיו ןרהאלו השמל הערפ ארקיו 4 .הוהיל וחבזיו םעה-תא החלשאו ימעמו ינממ תירכהל ךמעלו ךידבעלו ךל ריתעא יתמל ילע ראפתה הערפל השמ רמאיו 5 .הנראשת ראיב קר ךיתבמו ךממ םיעדרפצה .וניהלא הוהיכ ןיא-יכ עדת ןעמל ךרבדכ רמאיו רחמל רמאיו 6 .הנראשת ראיב קר ךמעמו ךידבעמו ךיתבמו ךממ םיעדרפצה ורסו 7 -רשא םיעדרפצה רבד-לע הוהי-לא השמ קעציו הערפ םעמ ןרהאו השמ אציו 8 .הערפל םש .תדשה-ןמו תרצחה-ןמ םיתבה-ןמ םיעדרפצה ותמיו השמ רבדכ הוהי שעיו 9 .ץראה שאבתו םרמח םרמח םתא ורבציו 10 רבד רשאכ םהלא עמש אלו ובל-תא דבכהו החורה התיה יכ הערפ אריו 11 .הוהי ץראה רפע-תא ךהו ךטמ-תא הטנ ןרהא-לא רמא השמ-לא הוהי רמאיו 12 .םירצמ ץרא-לכב םנכל היהו םנכה יהתו ץראה רפע-תא ךיו והטמב ודי-תא ןרהא טיו ןכ-ושעיו 13 .םירצמ ץרא-לכב םינכ היה ץראה רפע-לכ המהבבו םדאב םנכה יהתו ולכי אלו םינכה-תא איצוהל םהיטלב םימטרחה ןכ-ושעיו 14 .המהבבו mc`a עמש-אלו הערפ-בל קזחיו אוה םיהלא עבצא הערפ-לא םמטרחה ורמאיו 15 .הוהי רבד רשאכ םהלא המימה אצוי הנה הערפ ינפל בציתהו רקבב םכשה השמ-לא הוהי רמאיו 16 .ינדבעיו ימע חלש הוהי רמא הכ וילא תרמאו -תא ךיתבבו ךמעבו ךידבעבו ךב חילשמ יננה ימע-תא חלשמ ךניא-םא יכ 17 .הילע םה-רשא המדאה םגו ברעה-תא םירצמ יתב ואלמו ברעה םש-תויה יתלבל הילע דמע ימע רשא ןשג ץרא-תא אוהה םויב יתילפהו 18 .ץראה ברקב הוהי ינא יכ עדת ןעמל ברע .הזה תאה היהי רחמל ךמע ןיבו ימע ןיב תדפ יתמשו 19 ץרא-לכבו וידבע תיבו הערפ התיב דבכ ברע אביו ןכ הוהי שעיו 20 .ברעה ינפמ ץראה תחשת םירצמ .ץראב םכיהלאל וחבז וכל רמאיו ןרהאלו השמ-לא הערפ ארקיו 21 וניהלא הוהיל חבזנ םירצמ תבעות יכ ןכ תושעל ןוכנ אל השמ רמאיו 22 .ונלקסי אלו םהיניעל םירצמ תבעות-תא חבזנ ןה .ונילא רמאי רשאכ וניהלא הוהיל ונחבזו רבדמב ךלנ םימי תשלש ךרד 23 קחרה קר רבדמב םכיהלא הוהיל םתחבזו םכתא חלשא יכנא הערפ רמאיו 24 .ידעב וריתעה תכלל וקיחרת-אל הערפמ ברעה רסו הוהי-לא יתרתעהו ךמעמ אצוי יכנא הנה השמ רמאיו 25 חבזל םעה-תא חלש יתלבל לתה הערפ ףסי-לא קר רחמ ומעמו וידבעמ .הוהיל .הוהי-לא רתעיו הערפ םעמ השמ אציו 26 .דחא ראשנ אל ומעמו וידבעמ הערפמ ברעה רסיו השמ רבדכ הוהי שעיו 27 .םעה-תא חלש אלו תאזה םעפב םג ובל-תא הערפ דבכיו 28