Exodus chapter 9 קרפ תומש יהלא הוהי רמא-הכ וילא תרבדו הערפ-לא אב השמ-לא הוהי רמאיו 1 .ינדבעיו ימע-תא חלש םירבעה .םב קיזחמ ךדועו חלשל התא ןאמ-םא יכ 2 רקבב םילמגב םירמחב םיסוסב הדשב רשא ךנקמב היוה הוהי-די הנה 3 .דאמ דבכ רבד ןאצבו ינבל-לכמ תומי אלו םירצמ הנקמ ןיבו לארשי הנקמ ןיב הוהי הלפהו 4 .רבד לארשי .ץראב הזה רבדה הוהי השעי רחמ רמאל דעומ הוהי םשיו 5 -ינב הנקממו םירצמ הנקמ לכ תמיו תרחממ הזה רבדה-תא הוהי שעיו 6 .דחא תמ-אל לארשי אלו הערפ בל דבכיו דחא-דע לארשי הנקממ תמ-אל הנהו הערפ חלשיו 7 .םעה-תא חלש וקרזו ןשבכ חיפ םכינפח אלמ םכל וחק ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רמאיו 8 .הערפ יניעל המימשה השמ חרפ ןיחשל המהבה-לעו םדאה-לע היהו םירצמ ץרא-לכ לע קבאל היהו 9 .םירצמ ץרא-לכב תעבעבא המימשה השמ ותא קרזיו הערפ ינפל ודמעיו ןשבכה חיפ-תא וחקיו 10 .המהבבו םדאב חרפ תעבעבא ןיחש יהיו ןיחשה היה-יכ ןיחשה ינפמ השמ ינפל דמעל םימטרחה ולכי-אלו 11 .םירצמ-לכבו םמטרחב .השמ-לא הוהי רבד רשאכ םהלא עמש אלו הערפ בל-תא הוהי קזחיו 12 -הכ וילא תרמאו הערפ ינפל בציתהו רקבב םכשה השמ-לא הוהי רמאיו 13 .ינדבעיו ימע-תא חלש םירבעה יהלא הוהי רמא רובעב ךמעבו ךידבעבו ךבל-לא יתפגמ-לכ-תא חלש ינא תאזה םעפב יכ 14 .ץראה-לכב ינמכ ןיא יכ עדת .ץראה-ןמ דחכתו רבדב ךמע-תאו ךתוא ךאו ידי-תא יתחלש התע יכ 15 -לכב ימש רפס ןעמלו יחכ-תא ךתארה רובעב ךיתדמעה תאז רובעב םלואו 16 .ץראה .םחלש יתלבל ימעב ללותסמ ךדוע 17 -ןמל םירצמב והמכ היה-אל רשא דאמ דבכ דרב רחמ תעכ ריטממ יננה 18 .התע-דעו הדסוה םויה -רשא המהבהו םדאה-לכ הדשב ךל רשא-לכ תאו ךנקמ-תא זעה חלש התעו 19 .ותמו דרבה םהלע דריו התיבה ףסאי אלו הדשב אצמי -לא והנקמ-תאו וידבע-תא סינה הערפ ידבעמ הוהי רבד-תא אריה 20 .םיתבה .הדשב והנקמ-תאו וידבע-תא בזעיו הוהי רבד-לא ובל םש-אל רשאו 21 םירצמ ץרא-לכב דרב יהיו םימשה-לע ךדי-תא הטנ השמ-לא הוהי רמאיו 22 .םירצמ ץראב הדשה בשע-לכ לעו המהבה-לעו םדאה-לע הצרא שא ךלהתו דרבו תלק ןתנ הוהיו םימשה-לע והטמ-תא השמ טיו 23 .םירצמ ץרא-לע דרב הוהי רטמיו -לכב והמכ היה-אל רשא דאמ דבכ דרבה ךותב תחקלתמ שאו דרב יהיו 24 .יוגל התיה זאמ םירצמ ץרא -לכ תאו המהב-דעו םדאמ הדשב רשא-לכ תא םירצמ ץרא-לכב דרבה ךיו 25 .רבש הדשה ץע-לכ-תאו דרבה הכה הדשה בשע .דרב היה אל לארשי ינב םש-רשא ןשג ץראב קר 26 הוהי םעפה יתאטח םהלא רמאיו ןרהאלו השמל ארקיו הערפ חלשיו 27 .םיעשרה ימעו ינאו קידצה ןופסת אלו םכתא החלשאו דרבו םיהלא תלק תיהמ ברו הוהי-לא וריתעה 28 .דמעל תולקה הוהי-לא יפכ-תא שרפא ריעה-תא יתאצכ השמ וילא רמאיו 29 .ץראה הוהיל יכ עדת ןעמל דוע-היהי אל דרבהו ןולדחי .םיהלא הוהי ינפמ ןוארית םרט יכ יתעדי ךידבעו התאו 30 .לעבג התשפהו ביבא הרעשה יכ התכנ הרעשהו התשפהו 31 .הנה תליפא יכ וכנ אל תמסכהו הטחהו 32 תולקה ולדחיו הוהי-לא ויפכ שרפיו ריעה-תא הערפ םעמ השמ אציו 33 .הצרא ךתנ-אל רטמו דרבהו אוה ובל דבכיו אטחל ףסיו תלקהו דרבהו רטמה לדח-יכ הערפ אריו 34 .וידבעו .השמ-דיב הוהי רבד רשאכ לארשי ינב-תא חלש אלו הערפ בל קזחיו 35