Exodus chapter 10 קרפ תומש בל-תאו ובל-תא יתדבכה ינא-יכ הערפ-לא אב השמ-לא הוהי רמאיו 1 .וברקב הלא יתתא יתש ןעמל וידבע יתתא-תאו םירצמב יתללעתה רשא תא ךנב-ןבו ךנב ינזאב רפסת ןעמלו 2 .הוהי ינא-יכ םתעדיו םב יתמש-רשא -דע םירבעה יהלא הוהי רמא-הכ וילא ורמאיו הערפ-לא ןרהאו השמ אביו 3 .ינדבעיו ימע חלש ינפמ תנעל תנאמ יתמ .ךלבגב הברא רחמ איבמ יננה ימע-תא חלשל התא ןאמ-םא יכ 4 הטלפה רתי-תא לכאו ץראה-תא תארל לכוי אלו ץראה ןיע-תא הסכו 5 .הדשה-ןמ םכל חמצה ץעה-לכ-תא לכאו דרבה-ןמ םכל תראשנה תובאו ךיתבא ואר-אל רשא םירצמ-לכ יתבו ךידבע-לכ יתבו ךיתב ואלמו 6 .הערפ םעמ אציו ןפיו הזה םויה דע המדאה-לע םתויה םוימ ךיתבא םישנאה-תא חלש שקומל ונל הז היהי יתמ-דע וילא הערפ ידבע ורמאיו 7 .םירצמ הדבא יכ עדת םרטה םהיהלא הוהי-תא ודבעיו הוהי-תא ודבע וכל םהלא רמאיו הערפ-לא ןרהא-תאו השמ-תא בשויו 8 .םיכלהה ימו ימ םכיהלא ונרקבבו וננאצב ונתונבבו ונינבב ךלנ ונינקזבו ונירענב השמ רמאיו 9 .ונל הוהי-גח יכ ךלנ יכ ואר םכפט-תאו םכתא חלשא רשאכ םכמע הוהי ןכ יהי םהלא רמאיו 10 .םכינפ דגנ הער שרגיו םישקבמ םתא התא יכ הוהי-תא ודבעו םירבגה אנ-וכל ןכ אל 11 .הערפ ינפ תאמ םתא ץרא-לע לעיו הבראב םירצמ ץרא-לע ךדי הטנ השמ-לא הוהי רמאיו 12 .דרבה ריאשה רשא-לכ תא ץראה בשע-לכ-תא לכאיו םירצמ םויה-לכ ץראב םידק חור גהנ הוהיו םירצמ ץרא-לע והטמ-תא השמ טיו 13 .הבראה-תא אשנ םידקה חורו היה רקבה הלילה-לכו אוהה וינפל דאמ דבכ םירצמ לובג לכב חניו םירצמ ץרא-לכ לע הבראה לעיו 14 .ןכ-היהי אל וירחאו והמכ הברא ןכ היה-אל -לכ תאו ץראה בשע-לכ-תא לכאיו ץראה ךשחתו ץראה-לכ ןיע-תא סכיו 15 ץרא-לכב הדשה בשעבו ץעב קרי-לכ רתונ-אלו דרבה ריתוה רשא ץעה ירפ .םירצמ .םכלו םכיהלא הוהיל יתאטח רמאיו ןרהאלו השמל ארקל הערפ רהמיו 16 קר ילעמ רסיו םכיהלא הוהיל וריתעהו םעפה ךא יתאטח אנ אש התעו 17 .הזה תומה-תא .הוהי-לא רתעיו הערפ םעמ אציו 18 אל ףוס המי והעקתיו הבראה-תא אשיו דאמ קזח םי-חור הוהי ךפהיו 19 .םירצמ לובג לכב דחא הברא ראשנ .לארשי ינב-תא חלש אלו הערפ בל-תא הוהי קזחיו 20 םירצמ ץרא-לע ךשח יהיו םימשה-לע ךדי הטנ השמ-לא הוהי רמאיו 21 .ךשח שמיו תשלש םירצמ ץרא-לכב הלפא-ךשח יהיו םימשה-לע ודי-תא השמ טיו 22 .םימי ינב-לכלו םימי תשלש ויתחתמ שיא ומק-אלו ויחא-תא שיא ואר-אל 23 .םתבשומב רוא היה לארשי גצי םכרקבו םכנאצ קר הוהי-תא ודבע וכל רמאיו השמ-לא הערפ ארקיו 24 .םכמע ךלי םכפט-םג .וניהלא הוהיל ונישעו תלעו םיחבז ונדיב ןתת התא-םג השמ רמאיו 25 הוהי-תא דבעל חקנ ונממ יכ הסרפ ראשת אל ונמע ךלי וננקמ-םגו 26 .המש ונאב-דע הוהי-תא דבענ-המ עדנ-אל ונחנאו וניהלא .םחלשל הבא אלו הערפ בל-תא הוהי קזחיו 27 ךתאר םויב יכ ינפ תואר ףסת-לא ךל רמשה ילעמ ךל הערפ ול-רמאיו 28 .תומת ינפ .ךינפ תואר דוע ףסא-אל תרבד ןכ השמ רמאיו 29