Exodus chapter 11 קרפ תומש ןכ-ירחא םירצמ-לעו הערפ-לע איבא דחא עגנ דוע השמ-לא הוהי רמאיו 1 .הזמ םכתא שרגי שרג הלכ וחלשכ הזמ םכתא חלשי ףסכ-ילכ התוער תאמ השאו והער תאמ שיא ולאשיו םעה ינזאב אנ-רבד 2 .בהז ילכו ץראב דאמ לודג השמ שיאה םג םירצמ יניעב םעה ןח-תא הוהי ןתיו 3 .םעה יניעבו הערפ-ידבע יניעב םירצמ .םירצמ ךותב אצוי ינא הלילה תצחכ הוהי רמא הכ השמ רמאיו 4 החפשה רוכב דע ואסכ-לע בשיה הערפ רוכבמ םירצמ ץראב רוכב-לכ תמו 5 .המהב רוכב לכו םיחרה רחא רשא .ףסת אל והמכו התיהנ אל והמכ רשא םירצמ ץרא-לכב הלדג הקעצ התיהו 6 רשא ןועדת ןעמל המהב-דעו שיאמל ונשל בלכ-ץרחי אל לארשי ינב לכלו 7 .לארשי ןיבו םירצמ ןיב הוהי הלפי -רשא םעה-לכו התא אצ רמאל יל-ווחתשהו ילא הלא ךידבע-לכ ודריו 8 .ףא-ירחב הערפ-םעמ אציו אצא ןכ-ירחאו ךילגרב ץראב יתפומ תובר ןעמל הערפ םכילא עמשי-אל השמ-לא הוהי רמאיו 9 .םירצמ בל-תא הוהי קזחיו הערפ ינפל הלאה םיתפמה-לכ-תא ושע ןרהאו השמו 10 .וצראמ לארשי-ינב-תא חלש-אלו הערפ