Exodus chapter 12 קרפ תומש .רמאל םירצמ ץראב ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רמאיו 1 .הנשה ישדחל םכל אוה ןושאר םישדח שאר םכל הזה שדחה 2 -תיבל הש שיא םהל וחקיו הזה שדחל רשעב רמאל לארשי תדע-לכ-לא ורבד 3 .תיבל הש תבא תסכמב ותיב-לא ברקה ונכשו אוה חקלו השמ תויהמ תיבה טעמי-םאו 4 .השה-לע וסכת ולכא יפל שיא תשפנ .וחקת םיזעה-ןמו םישבכה-ןמ םכל היהי הנש-ןב רכז םימת הש 5 להק לכ ותא וטחשו הזה שדחל םוי רשע העברא דע תרמשמל םכל היהו 6 .םיברעה ןיב לארשי-תדע -רשא םיתבה לע ףוקשמה-לעו תזוזמה יתש-לע ונתנו םדה-ןמ וחקלו 7 .םהב ותא ולכאי .והלכאי םיררמ-לע תוצמו שא-ילצ הזה הלילב רשבה-תא ולכאו 8 ויערכ-לע ושאר שא-ילצ-םא יכ םימב לשבמ לשבו אנ ונממ ולכאת-לא 9 .וברק-לעו .ופרשת שאב רקב-דע ונממ רתנהו רקב-דע ונממ וריתות-אלו 10 םכדיב םכלקמו םכילגרב םכילענ םירגח םכינתמ ותא ולכאת הככו 11 .הוהיל אוה חספ ןוזפחב ותא םתלכאו םדאמ םירצמ ץראב רוכב-לכ יתיכהו הזה הלילב םירצמ-ץראב יתרבעו 12 .הוהי ינא םיטפש השעא םירצמ יהלא-לכבו המהב-דעו יתחספו םדה-תא יתיארו םש םתא רשא םיתבה לע תאל םכל םדה היהו 13 .םירצמ ץראב יתכהב תיחשמל ףגנ םכב היהי-אלו םכלע םלוע תקח םכיתרדל הוהיל גח ותא םתגחו ןורכזל םכל הזה םויה היהו 14 .והגחת -לכ יכ םכיתבמ ראש ותיבשת ןושארה םויב ךא ולכאת תוצמ םימי תעבש 15 .יעבשה םוי-דע ןשארה םוימ לארשימ אוהה שפנה התרכנו ץמח לכא -לכ םכל היהי שדק-ארקמ יעיבשה םויבו שדק-ארקמ ןושארה םויבו 16 .םכל השעי ודבל אוה שפנ-לכל לכאי רשא ךא םהב השעי-אל הכאלמ ץראמ םכיתואבצ-תא יתאצוה הזה םויה םצעב יכ תוצמה-תא םתרמשו 17 .םלוע תקח םכיתרדל הזה םויה-תא םתרמשו םירצמ םירשעו דחאה םוי דע תצמ ולכאת ברעב שדחל םוי רשע העבראב ןשארב 18 .ברעב שדחל שפנה התרכנו תצמחמ לכא-לכ יכ םכיתבב אצמי אל ראש םימי תעבש 19 .ץראה חרזאבו רגב לארשי תדעמ אוהה .תוצמ ולכאת םכיתבשומ לכב ולכאת אל תצמחמ-לכ 20 ןאצ םכל וחקו וכשמ םהלא רמאיו לארשי ינקז-לכל השמ ארקיו 21 .חספה וטחשו םכיתחפשמל יתש-לאו ףוקשמה-לא םתעגהו ףסב-רשא םדב םתלבטו בוזא תדגא םתחקלו 22 .רקב-דע ותיב-חתפמ שיא ואצת אל םתאו ףסב רשא םדה-ןמ תזוזמה תזוזמה יתש לעו ףוקשמה-לע םדה-תא הארו םירצמ-תא ףגנל הוהי רבעו 23 .ףגנל םכיתב-לא אבל תיחשמה ןתי אלו חתפה-לע הוהי חספו .םלוע-דע ךינבלו ךל-קחל הזה רבדה-תא םתרמשו 24 -תא םתרמשו רבד רשאכ םכל הוהי ןתי רשא ץראה-לא ואבת-יכ היהו 25 .תאזה הדבעה .םכל תאזה הדבעה המ םכינב םכילא ורמאי-יכ היהו 26 םירצמב לארשי-ינב יתב-לע חספ רשא הוהיל אוה חספ-חבז םתרמאו 27 .ווחתשיו םעה דקיו ליצה וניתב-תאו םירצמ-תא ופגנב .ושע ןכ ןרהאו השמ-תא הוהי הוצ רשאכ לארשי ינב ושעיו וכליו 28 בשיה הערפ רכבמ םירצמ ץראב רוכב-לכ הכה הוהיו הלילה יצחב יהיו 29 .המהב רוכב לכו רובה תיבב רשא יבשה רוכב דע ואסכ-לע םירצמב הלדג הקעצ יהתו םירצמ-לכו וידבע-לכו אוה הליל הערפ םקיו 30 .תמ םש-ןיא רשא תיב ןיא-יכ ינב-םג םתא-םג ימע ךותמ ואצ ומוק רמאיו הליל ןרהאלו השמל ארקיו 31 .םכרבדכ הוהי-תא ודבע וכלו לארשי .יתא-םג םתכרבו וכלו םתרבד רשאכ וחק םכרקב-םג םכנאצ-םג 32 .םיתמ ונלכ ורמא יכ ץראה-ןמ םחלשל רהמל םעה-לע םירצמ קזחתו 33 .םמכש-לע םתלמשב תררצ םתראשמ ץמחי םרט וקצב-תא םעה אשיו 34 בהז ילכו ףסכ-ילכ םירצממ ולאשיו השמ רבדכ ושע לארשי-ינבו 35 .תלמשו .םירצמ-תא ולצניו םולאשיו םירצמ יניעב םעה ןח-תא ןתנ הוהיו 36 דבל םירבגה ילגר ףלא תואמ-ששכ התכס ססמערמ לארשי-ינב ועסיו 37 .ףטמ .דאמ דבכ הנקמ רקבו ןאצו םתא הלע בר ברע-םגו 38 ושרג-יכ ץמח אל יכ תוצמ תגע םירצממ ואיצוה רשא קצבה-תא ופאיו 39 .םהל ושע-אל הדצ-םגו המהמתהל ולכי אלו םירצממ .הנש תואמ עבראו הנש םישלש םירצמב ובשי רשא לארשי ינב בשומו 40 -לכ ואצי הזה םויה םצעב יהיו הנש תואמ עבראו הנש םישלש ץקמ יהיו 41 .םירצמ ץראמ הוהי תואבצ הוהיל הזה הלילה-אוה םירצמ ץראמ םאיצוהל הוהיל אוה םירמש ליל 42 .םתרדל לארשי ינב-לכל םירמש .וב לכאי-אל רכנ-ןב-לכ חספה תקח תאז ןרהאו השמ-לא הוהי רמאיו 43 .וב לכאי זא ותא התלמו ףסכ-תנקמ שיא דבע-לכו 44 .וב-לכאי-אל ריכשו בשות 45 -ורבשת אל םצעו הצוח רשבה-ןמ תיבה-ןמ איצות-אל לכאי דחא תיבב 46 .וב .ותא ושעי לארשי תדע-לכ 47 ותשעל ברקי זאו רכז-לכ ול לומה הוהיל חספ השעו רג ךתא רוגי-יכו 48 .וב לכאי-אל לרע-לכו ץראה חרזאכ היהו .םככותב רגה רגלו חרזאל היהי תחא הרות 49 .ושע ןכ ןרהא-תאו השמ-תא הוהי הוצ רשאכ לארשי ינב-לכ ושעיו 50 -לע םירצמ ץראמ לארשי ינב-תא הוהי איצוה הזה םויה םצעב יהיו 51 .םתאבצ