Exodus chapter 13 קרפ תומש .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 .אוה יל המהבבו םדאב לארשי ינבב םחר-לכ רטפ רוכב-לכ יל-שדק 2 םידבע תיבמ םירצממ םתאצי רשא הזה םויה-תא רוכז םעה-לא השמ רמאיו 3 .ץמח לכאי אלו הזמ םכתא הוהי איצוה די קזחב יכ .ביבאה שדחב םיאצי םתא םויה 4 יסוביהו יוחהו ירמאהו יתחהו ינענכה ץרא-לא הוהי ךאיבי-יכ היהו 5 תאזה הדבעה-תא תדבעו שבדו בלח תבז ץרא ךל תתל ךיתבאל עבשנ רשא .הזה שדחב .הוהיל גח יעיבשה םויבו תצמ לכאת םימי תעבש 6 -לכב ראש ךל הארי-אלו ץמח ךל הארי-אלו םימיה תעבש תא לכאי תוצמ 7 .ךלבג .םירצממ יתאצב יל הוהי השע הז רובעב רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו 8 הוהי תרות היהת ןעמל ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי-לע תואל ךל היהו 9 .םירצממ הוהי ךאצוה הקזח דיב יכ ךיפב .המימי םימימ הדעומל תאזה הקחה-תא תרמשו 10 הנתנו ךיתבאלו ךל עבשנ רשאכ ינענכה ץרא-לא הוהי ךאבי-יכ היהו 11 .ךל םירכזה ךל היהי רשא המהב רגש רטפ-לכו הוהיל םחר-רטפ-לכ תרבעהו 12 .הוהיל ךינבב םדא רוכב לכו ותפרעו הדפת אל-םאו השב הדפת רמח רטפ-לכו 13 .הדפת ונאיצוה די קזחב וילא תרמאו תאז-המ רמאל רחמ ךנב ךלאשי-יכ היהו 14 .םידבע תיבמ םירצממ הוהי רכבמ םירצמ ץראב רוכב-לכ הוהי גרהיו ונחלשל הערפ השקה-יכ יהיו 15 -לכו םירכזה םחר רטפ-לכ הוהיל חבז ינא ןכ-לע המהב רוכב-דעו םדא .הדפא ינב רוכב הוהי ונאיצוה די קזחב יכ ךיניע ןיב תפטוטלו הכדי-לע תואל היהו 16 .םירצממ בורק יכ םיתשלפ ץרא ךרד םיהלא םחנ-אלו םעה-תא הערפ חלשב יהיו 17 .המירצמ ובשו המחלמ םתארב םעה םחני-ןפ םיהלא רמא יכ אוה ץראמ לארשי-ינב ולע םישמחו ףוס-םי רבדמה ךרד םעה-תא םיהלא בסיו 18 .םירצמ רמאל לארשי ינב-תא עיבשה עבשה יכ ומע ףסוי תומצע-תא השמ חקיו 19 .םכתא הזמ יתמצע-תא םתילעהו םכתא םיהלא דקפי דקפ .רבדמה הצקב םתאב ונחיו תכסמ ועסיו 20 שא דומעב הלילו ךרדה םתחנל ןנע דומעב םמוי םהינפל ךלה הוהיו 21 .הלילו םמוי תכלל םהל ריאהל .םעה ינפל הליל שאה דומעו םמוי ןנעה דומע שימי-אל 22