Exodus chapter 14 קרפ תומש .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 םיה ןיבו לדגמ ןיב תריחה יפ ינפל ונחיו ובשיו לארשי ינב-לא רבד 2 .םיה-לע ונחת וחכנ ןפצ לעב ינפל .רבדמה םהילע רגס ץראב םה םיכבנ לארשי ינבל הערפ רמאו 3 ועדיו וליח-לכבו הערפב הדבכאו םהירחא ףדרו הערפ-בל-תא יתקזחו 4 .ןכ-ושעיו הוהי ינא-יכ םירצמ םעה-לא וידבעו הערפ בבל ךפהיו םעה חרב יכ םירצמ ךלמל דגיו 5 .ונדבעמ לארשי-תא ונחלש-יכ ונישע תאז-המ ורמאיו .ומע חקל ומע-תאו ובכר-תא רסאיו 6 .ולכ-לע םשלשו םירצמ בכר לכו רוחב בכר תואמ-שש חקיו 7 ינבו לארשי ינב ירחא ףדריו םירצמ ךלמ הערפ בל-תא הוהי קזחיו 8 .המר דיב םיאצי לארשי הערפ בכר סוס-לכ םיה-לע םינח םתוא וגישיו םהירחא םירצמ ופדריו 9 .ןפצ לעב ינפל תריחה יפ-לע וליחו וישרפו םהירחא עסנ םירצמ הנהו םהיניע-תא לארשי-ינב ואשיו בירקה הערפו 10 .הוהי-לא לארשי-ינב וקעציו דאמ וארייו -המ רבדמב תומל ונתחקל םירצמב םירבק-ןיא ילבמה השמ-לא ורמאיו 11 .םירצממ ונאיצוהל ונל תישע תאז -תא הדבענו ונממ לדח רמאל םירצמב ךילא ונרבד רשא רבדה הז-אלה 12 .רבדמב ונתממ םירצמ-תא דבע ונל בוט יכ םירצמ השעי-רשא הוהי תעושי-תא וארו ובציתה וארית-לא םעה-לא השמ רמאיו 13 .םלוע-דע דוע םתארל ופסת אל םויה םירצמ-תא םתיאר רשא יכ םויה םכל .ןושרחת םתאו םכל םחלי הוהי 14 .ועסיו לארשי-ינב-לא רבד ילא קעצת-המ השמ-לא הוהי רמאיו 15 לארשי-ינב ואביו והעקבו םיה-לע ךדי-תא הטנו ךטמ-תא םרה התאו 16 .השביב םיה ךותב -לכבו הערפב הדבכאו םהירחא ואביו םירצמ בל-תא קזחמ יננה ינאו 17 .וישרפבו ובכרב וליח .וישרפבו ובכרב הערפב ידבכהב הוהי ינא-יכ םירצמ ועדיו 18 דומע עסיו םהירחאמ ךליו לארשי הנחמ ינפל ךלהה םיהלאה ךאלמ עסיו 19 .םהירחאמ דמעיו םהינפמ ןנעה -תא ראיו ךשחהו ןנעה יהיו לארשי הנחמ ןיבו םירצמ הנחמ ןיב אביו 20 .הלילה-לכ הז-לא הז ברק-אלו הלילה -לכ הזע םידק חורב םיה-תא הוהי ךלויו םיה-לע ודי-תא השמ טיו 21 .םימה ועקביו הברחל םיה-תא םשיו הלילה םנימימ המוח םהל םימהו השביב םיה ךותב לארשי-ינב ואביו 22 .םלאמשמו ךות-לא וישרפו ובכר הערפ סוס לכ םהירחא ואביו םירצמ ופדריו 23 .םיה םהיו ןנעו שא דומעב םירצמ הנחמ-לא הוהי ףקשיו רקבה תרמשאב יהיו 24 .םירצמ הנחמ תא ינפמ הסונא םירצמ רמאיו תדבכב והגהניו ויתבכרמ ןפא תא רסיו 25 .םירצמב םהל םחלנ הוהי יכ לארשי -לע םירצמ-לע םימה ובשיו םיה-לע ךדי-תא הטנ השמ-לא הוהי רמאיו 26 .וישרפ-לעו ובכר םיסנ םירצמו ונתיאל רקב תונפל םיה בשיו םיה-לע ודי-תא השמ טיו 27 .םיה ךותב םירצמ-תא הוהי רעניו ותארקל םיאבה הערפ ליח לכל םישרפה-תאו בכרה-תא וסכיו םימה ובשיו 28 .דחא-דע םהב ראשנ-אל םיב םהירחא .םלאמשמו םנימימ המח םהל םימהו םיה ךותב השביב וכלה לארשי ינבו 29 םירצמ-תא לארשי אריו םירצמ דימ לארשי-תא אוהה םויב הוהי עשויו 30 .םיה תפש-לע תמ -תא םעה וארייו םירצמב הוהי השע רשא הלדגה דיה-תא לארשי אריו 31 .ודבע השמבו הוהיב ונימאיו הוהי