Exodus chapter 15 קרפ תומש הרישא רמאל ורמאיו הוהיל תאזה הרישה-תא לארשי ינבו השמ-רישי זא 1 .םיב המר ובכרו סוס האג האג-יכ הוהיל .והנממראו יבא יהלא והונאו ילא הז העושיל יל-יהיו הי תרמזו יזע 2 .ומש הוהי המחלמ שיא הוהי 3 .ףוס-םיב ועבט וישלש רחבמו םיב הרי וליחו הערפ תבכרמ 4 .ןבא-ומכ תלוצמב ודרי ומיסכי תמהת 5 .ביוא ץערת הוהי ךנימי חכב ירדאנ הוהי ךנימי 6 .שקכ ומלכאי ךנרח חלשת ךימק סרהת ךנואג ברבו 7 .םי-בלב תמהת ואפק םילזנ דנ-ומכ ובצנ םימ ומרענ ךיפא חורבו 8 ומשירות יברח קירא ישפנ ומאלמת ללש קלחא גישא ףדרא ביוא רמא 9 .ידי .םירידא םימב תרפועכ וללצ םי ומסכ ךחורב תפשנ 10 .אלפ השע תלהת ארונ שדקב רדאנ הכמכ ימ הוהי םלאב הכמכ-ימ 11 .ץרא ומעלבת ךנימי תיטנ 12 .ךשדק הונ-לא ךזעב תלהנ תלאג וז-םע ךדסחב תיחנ 13 .תשלפ יבשי זחא ליח ןוזגרי םימע ועמש 14 .ןענכ יבשי לכ וגמנ דער ומזחאי באומ יליא םודא יפולא ולהבנ זא 15 הוהי ךמע רבעי-דע ןבאכ ומדי ךעורז לדגב דחפו התמיא םהילע לפת 16 .תינק וז-םע רבעי-דע וננוכ ינדא שדקמ הוהי תלעפ ךתבשל ןוכמ ךתלחנ רהב ומעטתו ומאבת 17 .ךידי .דעו םלעל ךלמי הוהי 18 םיה ימ-תא םהלע הוהי בשיו םיב וישרפבו ובכרב הערפ סוס אב יכ 19 .םיה ךותב השביב וכלה לארשי ינבו הירחא םישנה-לכ ןאצתו הדיב ףתה-תא ןרהא תוחא האיבנה םירמ חקתו 20 .תלחמבו םיפתב .םיב המר ובכרו סוס האג האג-יכ הוהיל וריש םירמ םהל ןעתו 21 םימי-תשלש וכליו רוש-רבדמ-לא ואציו ףוס-םימ לארשי-תא השמ עסיו 22 .םימ ואצמ-אלו רבדמב המש-ארק ןכ-לע םה םירמ יכ הרממ םימ תתשל ולכי אלו התרמ ואביו 23 .הרמ .התשנ-המ רמאל השמ-לע םעה ונליו 24 םש םש םימה וקתמיו םימה-לא ךלשיו ץע הוהי והרויו הוהי-לא קעציו 25 .והסנ םשו טפשמו קח ול תנזאהו השעת ויניעב רשיהו ךיהלא הוהי לוקל עמשת עומש-םא רמאיו 26 יכ ךילע םישא-אל םירצמב יתמש-רשא הלחמה-לכ ויקח-לכ תרמשו ויתוצמל .ךאפר הוהי ינא -לע םש-ונחיו םירמת םיעבשו םימ תניע הרשע םיתש םשו המליא ואביו 27 .םימה