Exodus chapter 16 קרפ תומש םליא-ןיב רשא ןיס-רבדמ-לא לארשי-ינב תדע-לכ ואביו םליאמ ועסיו 1 .םירצמ ץראמ םתאצל ינשה שדחל םוי רשע השמחב יניס ןיבו .רבדמב ןרהא-לעו השמ-לע לארשי-ינב תדע-לכ וניליו 2 ונתבשב םירצמ ץראב הוהי-דיב ונתומ ןתי-ימ לארשי ינב םהלא ורמאיו 3 תימהל הזה רבדמה-לא ונתא םתאצוה-יכ עבשל םחל ונלכאב רשבה ריס-לע .בערב הזה להקה-לכ-תא וטקלו םעה אציו םימשה-ןמ םחל םכל ריטממ יננה השמ-לא הוהי רמאיו 4 .אל-םא יתרותב ךליה ונסנא ןעמל ומויב םוי-רבד םוי וטקלי-רשא לע הנשמ היהו ואיבי-רשא תא וניכהו יששה םויב היהו 5 .םוי םכתא איצוה הוהי יכ םתעדיו ברע לארשי ינב-לכ-לא ןרהאו השמ רמאיו 6 .םירצמ ץראמ יכ המ ונחנו הוהי-לע םכיתנלת-תא ועמשב הוהי דובכ-תא םתיארו רקבו 7 .ונילע ונולת הוהי עמשב עבשל רקבב םחלו לכאל רשב ברעב םכל הוהי תתב השמ רמאיו 8 -לע יכ םכיתנלת ונילע-אל המ ונחנו וילע םנילמ םתא-רשא םכיתנלת-תא .הוהי יכ הוהי ינפל וברק לארשי ינב תדע-לכ-לא רמא ןרהא-לא השמ רמאיו 9 .םכיתנלת תא עמש דובכ הנהו רבדמה-לא ונפיו לארשי-ינב תדע-לכ-לא ןרהא רבדכ יהיו 10 .ןנעב הארנ הוהי .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 11 רשב ולכאת םיברעה ןיב רמאל םהלא רבד לארשי ינב תנולת-תא יתעמש 12 .םכיהלא הוהי ינא יכ םתעדיו םחל-ועבשת רקבבו ביבס לטה תבכש התיה רקבבו הנחמה-תא סכתו ולשה לעתו ברעב יהיו 13 .הנחמל .ץראה-לע רפככ קד ספסחמ קד רבדמה ינפ-לע הנהו לטה תבכש לעתו 14 אוה-המ ועדי אל יכ אוה ןמ ויחא-לא שיא ורמאיו לארשי-ינב ואריו 15 .הלכאל םכל הוהי ןתנ רשא םחלה אוה םהלא השמ רמאיו רפסמ תלגלגל רמע ולכא יפל שיא ונממ וטקל הוהי הוצ רשא רבדה הז 16 .וחקת ולהאב רשאל שיא םכיתשפנ .טיעממהו הברמה וטקליו לארשי ינב ןכ-ושעיו 17 ולכא-יפל שיא ריסחה אל טיעממהו הברמה ףידעה אלו רמעב ודמיו 18 .ehwl .רקב-דע ונממ רתוי-לא שיא םהלא השמ רמאיו 19 שאביו םיעלות םריו רקב-דע ונממ םישנא ורתויו השמ-לא ועמש-אלו 20 .השמ םהלע ףצקיו .סמנו שמשה םחו ולכא יפכ שיא רקבב רקבב ותא וטקליו 21 יאישנ-לכ ואביו דחאל רמעה ינש הנשמ םחל וטקל יששה םויב יהיו 22 .השמל ודיגיו הדעה -רשא תא רחמ הוהיל שדק-תבש ןותבש הוהי רבד רשא אוה םהלא רמאיו 23 -דע תרמשמל םכל וחינה ףדעה-לכ תאו ולשב ולשבת-רשא תאו ופא ופאת .רקבה .וב התיה-אל המרו שיאבה אלו השמ הוצ רשאכ רקבה-דע ותא וחיניו 24 .הדשב והאצמת אל םויה הוהיל םויה תבש-יכ םויה והלכא השמ רמאיו 25 .וב-היהי אל תבש יעיבשה םויבו והטקלת םימי תשש 26 .ואצמ אלו טקלל םעה-ןמ ואצי יעיבשה םויב יהיו 27 .יתרותו יתוצמ רמשל םתנאמ הנא-דע השמ-לא הוהי רמאיו 28 םחל יששה םויב םכל ןתנ אוה ןכ-לע תבשה םכל ןתנ הוהי-יכ ואר 29 .יעיבשה םויב ומקממ שיא אצי-לא ויתחת שיא ובש םימוי .יעבשה םויב םעה ותבשיו 30 תחיפצכ ומעטו ןבל דג ערזכ אוהו ןמ ומש-תא לארשי-תיב וארקיו 31 .שבדב םכיתרדל תרמשמל ונממ רמעה אלמ הוהי הוצ רשא רבדה הז השמ רמאיו 32 ץראמ םכתא יאיצוהב רבדמב םכתא יתלכאה רשא םחלה-תא וארי ןעמל .םירצמ ותא חנהו ןמ רמעה-אלמ המש-ןתו תחא תנצנצ חק ןרהא-לא השמ רמאיו 33 .םכיתרדל תרמשמל הוהי ינפל .תרמשמל תדעה ינפל ןרהא והחיניו השמ-לא הוהי הוצ רשאכ 34 ןמה-תא תבשונ ץרא-לא םאב-דע הנש םיעברא ןמה-תא ולכא לארשי ינבו 35 .ןענכ ץרא הצק-לא םאב-דע ולכא .אוה הפיאה תירשע רמעהו 36