Exodus chapter 17 קרפ תומש ונחיו הוהי יפ-לע םהיעסמל ןיס-רבדממ לארשי-ינב תדע-לכ ועסיו 1 .םעה תתשל םימ ןיאו םידיפרב -המ השמ םהל רמאיו התשנו םימ ונל-ונת ורמאיו השמ-םע םעה בריו 2 .הוהי-תא ןוסנת-המ ידמע ןובירת םירצממ ונתילעה הז המל רמאיו השמ-לע םעה ןליו םימל םעה םש אמציו 3 .אמצב ינקמ-תאו ינב-תאו יתא תימהל .ינלקסו טעמ דוע הזה םעל השעא המ רמאל הוהי-לא השמ קעציו 4 רשא ךטמו לארשי ינקזמ ךתא חקו םעה ינפל רבע השמ-לא הוהי רמאיו 5 .תכלהו ךדיב חק ראיה-תא וב תיכה התשו םימ ונממ ואציו רוצב תיכהו ברחב רוצה-לע םש ךינפל דמע יננה 6 .לארשי ינקז יניעל השמ ןכ שעיו םעה הוהי-תא םתסנ לעו לארשי ינב ביר-לע הבירמו הסמ םוקמה םש ארקיו 7 .ןיא-םא ונברקב הוהי שיה רמאל .םדיפרב לארשי-םע םחליו קלמע אביו 8 בצנ יכנא רחמ קלמעב םחלה אצו םישנא ונל-רחב עשוהי-לא השמ רמאיו 9 .ידיב םיהלאה הטמו העבגה שאר-לע ולע רוחו ןרהא השמו קלמעב םחלהל השמ ול-רמא רשאכ עשוהי שעיו 10 .העבגה שאר .קלמע רבגו ודי חיני רשאכו לארשי רבגו ודי השמ םירי רשאכ היהו 11 רוחו ןרהאו הילע בשיו ויתחת ומישיו ןבא-וחקיו םידבכ השמ ידיו 12 .שמשה אב-דע הנומא וידי יהיו דחא הזמו דחא הזמ וידיב וכמת .ברח-יפל ומע-תאו קלמע-תא עשוהי שלחיו 13 החמ-יכ עשוהי ינזאב םישו רפסב ןורכז תאז בתכ השמ-לא הוהי רמאיו 14 .םימשה תחתמ קלמע רכז-תא החמא .יסנ הוהי ומש ארקיו חבזמ השמ ןביו 15 .רד רדמ קלמעב הוהיל המחלמ הי סכ-לע די-יכ רמאיו 16