Exodus chapter 18 קרפ תומש לארשילו השמל םיהלא השע רשא-לכ תא השמ ןתח ןידמ ןהכ ורתי עמשיו 1 .םירצממ לארשי-תא הוהי איצוה-יכ enr .היחולש רחא השמ תשא הרפצ-תא השמ ןתח ורתי חקיו 2 .הירכנ ץראב יתייה רג רמא יכ םשרג דחאה םש רשא הינב ינש תאו 3 .הערפ ברחמ ינלציו ירזעב יבא יהלא-יכ רזעילא דחאה םשו 4 םש הנח אוה-רשא רבדמה-לא השמ-לא ותשאו וינבו השמ ןתח ורתי אביו 5 .םיהלאה רה .המע הינב ינשו ךתשאו ךילא אב ורתי ךנתח ינא השמ-לא רמאיו 6 םולשל והערל-שיא ולאשיו ול-קשיו וחתשיו ונתח תארקל השמ אציו 7 .הלהאה ואביו תדוא לע םירצמלו הערפל הוהי השע רשא-לכ תא ונתחל השמ רפסיו 8 .הוהי םלציו ךרדב םתאצמ רשא האלתה-לכ תא לארשי דימ וליצה רשא לארשיל הוהי השע-רשא הבוטה-לכ לע ורתי דחיו 9 .םירצמ רשא הערפ דימו םירצמ דימ םכתא ליצה רשא הוהי ךורב ורתי רמאיו 10 .םירצמ-די תחתמ םעה-תא ליצה .םהילע ודז רשא רבדב יכ םיהלאה-לכמ הוהי לודג-יכ יתעדי התע 11 לארשי ינקז לכו ןרהא אביו םיהלאל םיחבזו הלע השמ ןתח ורתי חקיו 12 .םיהלאה ינפל השמ ןתח-םע םחל-לכאל -דע רקבה-ןמ השמ-לע םעה דמעיו םעה-תא טפשל השמ בשיו תרחממ יהיו 13 .ברעה התא רשא הזה רבדה-המ רמאיו םעל השע אוה-רשא-לכ תא השמ ןתח אריו 14 .ברע-דע רקב-ןמ ךילע בצנ םעה-לכו ךדבל בשוי התא עודמ םעל השע .םיהלא שרדל םעה ילא אבי-יכ ונתחל השמ רמאיו 15 -תא יתעדוהו והער ןיבו שיא ןיב יתטפשו ילא אב רבד םהל היהי-יכ 16 .ויתרות-תאו םיהלאה יקח .השע התא רשא רבדה בוט-אל וילא השמ ןתח רמאיו 17 לכות-אל רבדה ךממ דבכ-יכ ךמע רשא הזה םעה-םג התא-םג לבת לבנ 18 .ךדבל והשע םיהלאה לומ םעל התא היה ךמע םיהלא יהיו ךצעיא ילקב עמש התע 19 .םיהלאה-לא םירבדה-תא התא תאבהו הב וכלי ךרדה-תא םהל תעדוהו תרותה-תאו םיקחה-תא םהתא התרהזהו 20 .ןושעי רשא השעמה-תאו תמשו עצב יאנש תמא ישנא םיהלא יארי ליח-ישנא םעה-לכמ הזחת התאו 21 .תרשע ירשו םישמח ירש תואמ ירש םיפלא ירש םהלע רבדה-לכו ךילא ואיבי לדגה רבדה-לכ היהו תע-לכב םעה-תא וטפשו 22 .ךתא ואשנו ךילעמ לקהו םה-וטפשי ןטקה -לע הזה םעה-לכ םגו דמע תלכיו םיהלא ךוצו השעת הזה רבדה-תא םא 23 .םולשב אבי ומקמ .רמא רשא לכ שעיו ונתח לוקל השמ עמשיו 24 םיפלא ירש םעה-לע םישאר םתא ןתיו לארשי-לכמ ליח-ישנא השמ רחביו 25 .תרשע ירשו םישמח ירש תואמ ירש ןטקה רבדה-לכו השמ-לא ןואיבי השקה רבדה-תא תע-לכב םעה-תא וטפשו 26 .םה וטופשי .וצרא-לא ול ךליו ונתח-תא השמ חלשיו 27