Exodus chapter 19 קרפ תומש .יניס רבדמ ואב הזה םויב םירצמ ץראמ לארשי-ינב תאצל ישילשה שדחב 1 דגנ לארשי םש-ןחיו רבדמב ונחיו יניס רבדמ ואביו םידיפרמ ועסיו 2 .רהה תיבל רמאת הכ רמאל רהה-ןמ הוהי וילא ארקיו םיהלאה-לא הלע השמו 3 .לארשי ינבל דיגתו בקעי םכתא אבאו םירשנ יפנכ-לע םכתא אשאו םירצמל יתישע רשא םתיאר םתא 4 .ילא -לכמ הלגס יל םתייהו יתירב-תא םתרמשו ילקב ועמשת עומש-םא התעו 5 .ץראה-לכ יל-יכ םימעה ינב-לא רבדת רשא םירבדה הלא שודק יוגו םינהכ תכלממ יל-ויהת םתאו 6 .לארשי רשא הלאה םירבדה-לכ תא םהינפל םשיו םעה ינקזל ארקיו השמ אביו 7 .הוהי והוצ -תא השמ בשיו השענ הוהי רבד-רשא לכ ורמאיו ודחי םעה-לכ ונעיו 8 .הוהי-לא םעה ירבד םעה עמשי רובעב ןנעה בעב ךילא אב יכנא הנה השמ-לא הוהי רמאיו 9 .הוהי-לא םעה ירבד-תא השמ דגיו םלועל ונימאי ךב-םגו ךמע ירבדב .םתלמש וסבכו רחמו םויה םתשדקו םעה-לא ךל השמ-לא הוהי רמאיו 10 םעה-לכ יניעל הוהי דרי ישלשה םויב יכ ישילשה םויל םינכנ ויהו 11 .יניס רה-לע -לכ והצקב עגנו רהב תולע םכל ורמשה רמאל ביבס םעה-תא תלבגהו 12 .תמוי תומ רהב עגנה היחי אל שיא-םא המהב-םא הריי הרי-וא לקסי לוקס-יכ די וב עגת-אל 13 .רהב ולעי המה לביה ךשמב .םתלמש וסבכיו םעה-תא שדקיו םעה-לא רהה-ןמ השמ דריו 14 .השא-לא ושגת-לא םימי תשלשל םינכנ ויה םעה-לא רמאיו 15 רהה-לע דבכ ןנעו םיקרבו תלק יהיו רקבה תיהב ישילשה םויב יהיו 16 .הנחמב רשא םעה-לכ דרחיו דאמ קזח רפש לקו .רהה תיתחתב ובציתיו הנחמה-ןמ םיהלאה תארקל םעה-תא השמ אצויו 17 ןשעכ ונשע לעיו שאב הוהי וילע דרי רשא ינפמ ולכ ןשע יניס רהו 18 .דאמ רהה-לכ דרחיו ןשבכה .לוקב וננעי םיהלאהו רבדי השמ דאמ קזחו ךלוה רפשה לוק יהיו 19 רהה שאר-לא השמל הוהי ארקיו רהה שאר-לא יניס רה-לע הוהי דריו 20 .השמ לעיו לפנו תוארל הוהי-לא וסרהי-ןפ םעב דעה דר השמ-לא הוהי רמאיו 21 .בר ונממ .הוהי םהב ץרפי-ןפ ושדקתי הוהי-לא םישגנה םינהכה םגו 22 התדעה התא-יכ יניס רה-לא תלעל םעה לכוי-אל הוהי-לא השמ רמאיו 23 .ותשדקו רהה-תא לבגה רמאל ונב -לא םעהו םינהכהו ךמע ןרהאו התא תילעו דר-ךל הוהי וילא רמאיו 24 .םב-ץרפי-ןפ הוהי-לא תלעל וסרהי .םהלא רמאיו םעה-לא השמ דריו 25