Exodus chapter 20 קרפ תומש .רמאל הלאה םירבדה-לכ תא םיהלא רבדיו 1 .םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא הוהי יכנא 2 .ינפ-לע םירחא םיהלא ךל-היהי אל 3 רשאו תחתמ ץראב רשאו לעממ םימשב רשא הנומת-לכו לספ ךל-השעת אל 4 .ץראל תחתמ םימב תבא ןוע דקפ אנק לא ךיהלא הוהי יכנא יכ םדבעת אלו םהל הוחתשת-אל 5 .יאנשל םיעבר-לעו םישלש-לע םינב-לע .יתוצמ ירמשלו יבהאל םיפלאל דסח השעו 6 -תא אשי-רשא תא הוהי הקני אל יכ אושל ךיהלא הוהי-םש-תא אשת אל 7 .אושל ומש .ושדקל תבשה םוי-תא רוכז 8 .ךתכאלמ-לכ תישעו דבעת םימי תשש 9 ךתבו-ךנבו התא הכאלמ-לכ השעת-אל ךיהלא הוהיל תבש יעיבשה םויו 10 .ךירעשב רשא ךרגו ךתמהבו ךתמאו ךדבע םב-רשא-לכ-תאו םיה-תא ץראה-תאו םימשה-תא הוהי השע םימי-תשש יכ 11 .והשדקיו תבשה םוי-תא הוהי ךרב ןכ-לע יעיבשה םויב חניו ךיהלא הוהי-רשא המדאה לע ךימי ןוכראי ןעמל ךמא-תאו ךיבא-תא דבכ 12 .ךל ןתנ .חצרת אל 13 .ףאנת אל 14 .בנגת אל 15 .רקש דע ךערב הנעת-אל 16 לכו ורמחו ורושו ותמאו ודבעו ךער תשא דמחת-אל ךער תיב דמחת אל 17 .ךערל רשא ןשע רהה-תאו רפשה לוק תאו םדיפלה-תאו תלוקה-תא םיאר םעה-לכו 18 .קחרמ ודמעיו ועניו םעה אריו -ןפ םיהלא ונמע רבדי-לאו העמשנו ונמע התא-רבד השמ-לא ורמאיו 19 .תומנ םיהלאה אב םכתא תוסנ רובעבל יכ וארית-לא םעה-לא השמ רמאיו 20 .ואטחת יתלבל םכינפ-לע ותארי היהת רובעבו .םיהלאה םש-רשא לפרעה-לא שגנ השמו קחרמ םעה דמעיו 21 םימשה-ןמ יכ םתיאר םתא לארשי ינב-לא רמאת הכ השמ-לא הוהי רמאיו 22 .םכמע יתרבד .םכל ושעת אל בהז יהלאו ףסכ יהלא יתא ןושעת אל 23 -תאו ךנאצ-תא ךימלש-תאו ךיתלע-תא וילע תחבזו יל-השעת המדא חבזמ 24 .ךיתכרבו ךילא אובא ימש-תא ריכזא רשא םוקמה-לכב ךרקב הילע תפנה ךברח יכ תיזג ןהתא הנבת-אל יל-השעת םינבא חבזמ-םאו 25 .הללחתו .וילע ךתורע הלגת-אל רשא יחבזמ-לע תלעמב הלעת-אלו 26