Exodus chapter 22 קרפ תומש .םימד ול ןיא תמו הכהו בנגה אצמי תרתחמב-םא 1 .ותבנגב רכמנו ול ןיא-םא םלשי םלש ול םימד וילע שמשה החרז-םא 2 .םלשי םינש םייח הש-דע רומח-דע רושמ הבנגה ודיב אצמת אצמה-םא 3 והדש בטימ רחא הדשב רעבו הריעב-תא חלשו םרכ-וא הדש שיא-רעבי יכ 4 .םלשי ומרכ בטימו םלשי םלש הדשה וא המקה וא שידג לכאנו םיצק האצמו שא אצת-יכ 5 .הרעבה-תא רעבמה אצמי-םא שיאה תיבמ בנגו רמשל םילכ-וא ףסכ והער-לא שיא ןתי-יכ 6 .םינש םלשי בנגה תכאלמב ודי חלש אל-םא םיהלאה-לא תיבה-לעב ברקנו בנגה אצמי אל-םא 7 .והער רשא הדבא-לכ-לע המלש-לע הש-לע רומח-לע רוש-לע עשפ-רבד-לכ-לע 8 םלשי םיהלא ןעישרי רשא םהינש-רבד אבי םיהלאה דע הז אוה-יכ רמאי .והערל םינש -וא תמו רמשל המהב-לכו הש-וא רוש-וא רומח והער-לא שיא ןתי-יכ 9 .האר ןיא הבשנ-וא רבשנ חקלו והער תכאלמב ודי חלש אל-םא םהינש ןיב היהת הוהי תעבש 10 .םלשי אלו וילעב .וילעבל םלשי ומעמ בנגי בנג-םאו 11 .םלשי אל הפרטה דע והאבי ףרטי ףרט-םא 12 .םלשי םלש ומע-ןיא וילעב תמ-וא רבשנו והער םעמ שיא לאשי-יכו 13 .ורכשב אב אוה ריכש-םא םלשי אל ומע וילעב-םא 14 .השאל ול הנרהמי רהמ המע בכשו השרא-אל רשא הלותב שיא התפי-יכו 15 .תלותבה רהמכ לקשי ףסכ ול התתל היבא ןאמי ןאמ-םא 16 .היחת אל הפשכמ 17 .תמוי תומ המהב-םע בכש-לכ 18 .ודבל הוהיל יתלב םרחי םיהלאל חבז 19 .םירצמ ץראב םתייה םירג-יכ ונצחלת אלו הנות-אל רגו 20 .ןונעת אל םותיו הנמלא-לכ 21 .ותקעצ עמשא עמש ילא קעצי קעצ-םא יכ ותא הנעת הנע-םא 22 .םימתי םכינבו תונמלא םכישנ ויהו ברחב םכתא יתגרהו יפא הרחו 23 ןומישת-אל השנכ ול היהת-אל ךמע ינעה-תא ימע-תא הולת ףסכ-םא 24 .ךשנ וילע .ול ונבישת שמשה אב-דע ךער תמלש לבחת לבח-םא 25 ילא קעצי-יכ היהו בכשי המב ורעל ותלמש אוה הדבל התוסכ אוה יכ 26 .ינא ןונח-יכ יתעמשו .ראת אל ךמעב אישנו ללקת אל םיהלא 27 .יל-ןתת ךינב רוכב רחאת אל ךעמדו ךתאלמ 28 -ונתת ינימשה םויב ומא-םע היהי םימי תעבש ךנאצל ךרשל השעת-ןכ 29 .יל .ותא ןוכלשת בלכל ולכאת אל הפרט הדשב רשבו יל ןויהת שדק-ישנאו 30