Exodus chapter 23 קרפ תומש .סמח דע תיהל עשר-םע ךדי תשת-לא אוש עמש אשת אל 1 .תטהל םיבר ירחא תטנל בר-לע הנעת-אלו תערל םיבר-ירחא היהת-אל 2 .ובירב רדהת אל לדו 3 .ול ונבישת בשה העת ורמח וא ךביא רוש עגפת יכ 4 .ומע בזעת בזע ול בזעמ תלדחו ואשמ תחת ץבר ךאנש רומח הארת-יכ 5 .ובירב ךניבא טפשמ הטת אל 6 .עשר קידצא-אל יכ גרהת-לא קידצו יקנו קחרת רקש-רבדמ 7 .םיקידצ ירבד ףלסיו םיחקפ רועי דחשה יכ חקת אל דחשו 8 .םירצמ ץראב םתייה םירג-יכ רגה שפנ-תא םתעדי םתאו ץחלת אל רגו 9 .התאובת-תא תפסאו ךצרא-תא ערזת םינש ששו 10 -ןכ הדשה תיח לכאת םרתיו ךמע יניבא ולכאו התשטנו הנטמשת תעיבשהו 11 .ךתיזל ךמרכל השעת ךרמחו ךרוש חוני ןעמל תבשת יעיבשה םויבו ךישעמ השעת םימי תשש 12 .רגהו ךתמא-ןב שפניו עמשי אל וריכזת אל םירחא םיהלא םשו ורמשת םכילא יתרמא-רשא לכבו 13 .ךיפ-לע .הנשב יל גחת םילגר שלש 14 שדח דעומל ךתיוצ רשאכ תוצמ לכאת םימי תעבש רמשת תוצמה גח-תא 15 .םקיר ינפ וארי-אלו םירצממ תאצי וב-יכ ביבאה ךפסאב הנשה תאצב ףסאה גחו הדשב ערזת רשא ךישעמ ירוכב ריצקה גחו 16 .הדשה-ןמ ךישעמ-תא .הוהי ןדאה ינפ-לא ךרוכז-לכ הארי הנשב םימעפ שלש 17 .רקב-דע יגח-בלח ןילי-אלו יחבז-םד ץמח-לע חבזת-אל 18 .ומא בלחב ידג לשבת-אל ךיהלא הוהי תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר 19 רשא םוקמה-לא ךאיבהלו ךרדב ךרמשל ךינפל ךאלמ חלש יכנא הנה 20 .יתנכה ימש יכ םכעשפל אשי אל יכ וב רמת-לא ולקב עמשו וינפמ רמשה 21 .וברקב יתרצו ךיביא-תא יתביאו רבדא רשא לכ תישעו ולקב עמשת עומש-םא יכ 22 .ךיררצ-תא יוחה ינענכהו יזרפהו יתחהו ירמאה-לא ךאיבהו ךינפל יכאלמ ךלי-יכ 23 .ויתדחכהו יסוביהו םסרהת סרה יכ םהישעמכ השעת אלו םדבעת אלו םהיהלאל הוחתשת-אל 24 .םהיתבצמ רבשת רבשו הלחמ יתרסהו ךימימ-תאו ךמחל-תא ךרבו םכיהלא הוהי תא םתדבעו 25 .ךברקמ .אלמא ךימי רפסמ-תא ךצראב הרקעו הלכשמ היהת אל 26 -לכ-תא יתתנו םהב אבת רשא םעה-לכ-תא יתמהו ךינפל חלשא יתמיא-תא 27 .ףרע ךילא ךיביא יתחה-תאו ינענכה-תא יוחה-תא השרגו ךינפל הערצה-תא יתחלשו 28 .ךינפלמ תיח ךילע הברו הממש ץראה היהת-ןפ תחא הנשב ךינפמ ונשרגא אל 29 .הדשה .ץראה-תא תלחנו הרפת רשא דע ךינפמ ונשרגא טעמ טעמ 30 ןתא יכ רהנה-דע רבדממו םיתשלפ םי-דעו ףוס-םימ ךלבג-תא יתשו 31 .ךינפמ ומתשרגו ץראה יבשי תא םכדיב .תירב םהיהלאלו םהל תרכת-אל 32 ךל היהי-יכ םהיהלא-תא דבעת יכ יל ךתא ואיטחי-ןפ ךצראב ובשי אל 33 .שקומל