Exodus chapter 24 קרפ תומש ינקזמ םיעבשו אוהיבאו בדנ ןרהאו התא הוהי-לא הלע רמא השמ-לאו 1 .קחרמ םתיוחתשהו לארשי .ומע ולעי אל םעהו ושגי אל םהו הוהי-לא ודבל השמ שגנו 2 םעה-לכ ןעיו םיטפשמה-לכ תאו הוהי ירבד-לכ תא םעל רפסיו השמ אביו 3 .השענ הוהי רבד-רשא םירבדה-לכ ורמאיו דחא לוק םיתשו רהה תחת חבזמ ןביו רקבב םכשיו הוהי ירבד-לכ תא השמ בתכיו 4 .לארשי יטבש רשע םינשל הבצמ הרשע הוהיל םימלש םיחבז וחבזיו תלע ולעיו לארשי ינב ירענ-תא חלשיו 5 .םירפ .חבזמה-לע קרז םדה יצחו תנגאב םשיו םדה יצח השמ חקיו 6 השענ הוהי רבד-רשא לכ ורמאיו םעה ינזאב ארקיו תירבה רפס חקיו 7 .עמשנו הוהי תרכ רשא תירבה-םד הנה רמאיו םעה-לע קרזיו םדה-תא השמ חקיו 8 .הלאה םירבדה-לכ לע םכמע .לארשי ינקזמ םיעבשו אוהיבאו בדנ ןרהאו השמ לעיו 9 םימשה םצעכו ריפסה תנבל השעמכ וילגר תחתו לארשי יהלא תא ואריו 10 .רהטל .ותשיו ולכאיו םיהלאה-תא וזחיו ודי חלש אל לארשי ינב יליצא-לאו 11 ןבאה תחל-תא ךל הנתאו םש-היהו הרהה ילא הלע השמ-לא הוהי רמאיו 12 .םתרוהל יתבתכ רשא הוצמהו הרותהו .םיהלאה רה-לא השמ לעיו ותרשמ עשוהיו השמ םקיו 13 רוחו ןרהא הנהו םכילא בושנ-רשא דע הזב ונל-ובש רמא םינקזה-לאו 14 .םהלא שגי םירבד לעב-ימ םכמע .רהה-תא ןנעה סכיו רהה-לא השמ לעיו 15 השמ-לא ארקיו םימי תשש ןנעה והסכיו יניס רה-לע הוהי-דובכ ןכשיו 16 .ןנעה ךותמ יעיבשה םויב .לארשי ינב יניעל רהה שארב תלכא שאכ הוהי דובכ הארמו 17 םוי םיעברא רהב השמ יהיו רהה-לא לעיו ןנעה ךותב השמ אביו 18 .הליל םיעבראו