Exodus chapter 25 קרפ תומש .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 וחקת ובל ונבדי רשא שיא-לכ תאמ המורת יל-וחקיו לארשי ינב-לא רבד 2 .יתמורת-תא .תשחנו ףסכו בהז םתאמ וחקת רשא המורתה תאזו 3 .םיזעו ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכתו 4 .םיטש יצעו םישחת תרעו םימדאמ םליא תרעו 5 .םימסה תרטקלו החשמה ןמשל םימשב ראמל ןמש 6 .ןשחלו דפאל םיאלמ ינבאו םהש-ינבא 7 .םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו 8 ןכו וילכ-לכ תינבת תאו ןכשמה תינבת תא ךתוא הארמ ינא רשא לככ 9 .ושעת יצחו המאו ובחר יצחו המאו וכרא יצחו םיתמא םיטש יצע ןורא ושעו 10 .ותמק .ביבס בהז רז וילע תישעו ונפצת ץוחמו תיבמ רוהט בהז ותא תיפצו 11 -לע תעבט יתשו ויתמעפ עברא לע התתנו בהז תעבט עברא ול תקציו 12 .תינשה ועלצ-לע תעבט יתשו תחאה ועלצ .בהז םתא תיפצו םיטש יצע ידב תישעו 13 .םהב ןראה-תא תאשל ןראה תעלצ לע תעבטב םידבה-תא תאבהו 14 .ונממ ורסי אל םידבה ויהי ןראה תעבטב 15 .ךילא ןתא רשא תדעה תא ןראה-לא תתנו 16 .הבחר יצחו המאו הכרא יצחו םיתמא רוהט בהז תרפכ תישעו 17 .תרפכה תוצק ינשמ םתא השעת השקמ בהז םיברכ םינש תישעו 18 -תא ושעת תרפכה-ןמ הזמ הצקמ דחא-בורכו הזמ הצקמ דחא בורכ השעו 19 .ויתוצק ינש-לע םיברכה םהינפו תרפכה-לע םהיפנכב םיככס הלעמל םיפנכ ישרפ םיברכה ויהו 20 .םיברכה ינפ ויהי תרפכה-לא ויחא-לא שיא ןתא רשא תדעה-תא ןתת ןראה-לאו הלעמלמ ןראה-לע תרפכה-תא תתנו 21 .ךילא -לע רשא םיברכה ינש ןיבמ תרפכה לעמ ךתא יתרבדו םש ךל יתדעונו 22 .לארשי ינב-לא ךתוא הוצא רשא-לכ תא תדעה ןורא .ותמק יצחו המאו ובחר המאו וכרא םיתמא םיטש יצע ןחלש תישעו 23 .ביבס בהז רז ול תישעו רוהט בהז ותא תיפצו 24 .ביבס ותרגסמל בהז-רז תישעו ביבס חפט תרגסמ ול תישעו 25 עבראל רשא תאפה עברא לע תעבטה-תא תתנו בהז תעבט עברא ול תישעו 26 .וילגר .ןחלשה-תא תאשל םידבל םיתבל תעבטה ןייהת תרגסמה תמעל 27 .ןחלשה-תא םב-אשנו בהז םתא תיפצו םיטש יצע םידבה-תא תישעו 28 רוהט בהז ןהב ךסי רשא ויתיקנמו ויתושקו ויתפכו ויתרעק תישעו 29 .םתא השעת .דימת ינפל םינפ םחל ןחלשה-לע תתנו 30 היעיבג הנקו הכרי הרונמה השעית השקמ רוהט בהז תרנמ תישעו 31 .ויהי הנממ היחרפו הירתפכ הרנמ ינק השלשו דחאה הדצמ הרנמ ינק השלש הידצמ םיאצי םינק הששו 32 .ינשה הדצמ םידקשמ םיעבג השלשו חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלש 33 .הרנמה-ןמ םיאציה םינקה תששל ןכ חרפו רתפכ דחאה הנקב .היחרפו הירתפכ םידקשמ םיעבג העברא הרנמבו 34 -תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו 35 .הרנמה-ןמ םיאציה םינקה תששל הנממ םינקה ינש .רוהט בהז תחא השקמ הלכ ויהי הנממ םתנקו םהירתפכ 36 .הינפ רבע-לע ריאהו היתרנ-תא הלעהו העבש היתרנ-תא תישעו 37 .רוהט בהז היתתחמו היחקלמו 38 .הלאה םילכה-לכ תא התא השעי רוהט בהז רככ 39 .רהב הארמ התא-רשא םתינבתב השעו הארו 40