Exodus chapter 26 קרפ תומש םיברכ ינש תעלתו ןמגראו תלכתו רזשמ שש תעירי רשע השעת ןכשמה-תאו 1 .םתא השעת בשח השעמ תחאה העיריה המאב עברא בחרו המאב םירשעו הנמש תחאה העיריה ךרא 2 .תעיריה-לכל תחא הדמ -לא השא תרבח תעירי שמחו התחא-לא השא תרבח ןייהת תעיריה שמח 3 .התחא תפשב השעת ןכו תרבחב הצקמ תחאה העיריה תפש לע תלכת תאלל תישעו 4 .תינשה תרבחמב הנוציקה העיריה רשא העיריה הצקב השעת תאלל םישמחו תחאה העיריב השעת תאלל םישמח 5 .התחא-לא השא תאללה תליבקמ תינשה תרבחמב היהו םיסרקב התחא-לא השא תעיריה-תא תרבחו בהז יסרק םישמח תישעו 6 .דחא ןכשמה .םתא השעת תעירי הרשע-יתשע ןכשמה-לע להאל םיזע תעירי תישעו 7 תחא הדמ תחאה העיריה המאב עברא בחרו המאב םישלש תחאה העיריה ךרא 8 .תעירי הרשע יתשעל העיריה-תא תלפכו דבל תעיריה שש-תאו דבל תעיריה שמח-תא תרבחו 9 .להאה ינפ לומ-לא תיששה תאלל םישמחו תרבחב הנציקה תחאה העיריה תפש לע תאלל םישמח תישעו 10 .תינשה תרבחה העיריה תפש לע להאה-תא תרבחו תאללב םיסרקה-תא תאבהו םישמח תשחנ יסרק תישעו 11 .דחא היהו .ןכשמה ירחא לע חרסת תפדעה העיריה יצח להאה תעיריב ףדעה חרסו 12 ידצ-לע חורס היהי להאה תעירי ךראב ףדעב הזמ המאהו הזמ המאהו 13 .ותסכל הזמו הזמ ןכשמה .הלעמלמ םישחת תרע הסכמו םימדאמ םליא תרע להאל הסכמ תישעו 14 .םידמע םיטש יצע ןכשמל םישרקה-תא תישעו 15 .דחאה שרקה בחר המאה יצחו המאו שרקה ךרא תומא רשע 16 .ןכשמה ישרק לכל השעת ןכ התחא-לא השא תבלשמ דחאה שרקל תודי יתש 17 .הנמית הבגנ תאפל שרק םירשע ןכשמל םישרקה-תא תישעו 18 דחאה שרקה-תחת םינדא ינש שרקה םירשע תחת השעת ףסכ-ינדא םיעבראו 19 .ויתדי יתשל דחאה שרקה-תחת םינדא ינשו ויתדי יתשל .שרק םירשע ןופצ תאפל תינשה ןכשמה עלצלו 20 תחת םינדא ינשו דחאה שרקה תחת םינדא ינש ףסכ םהינדא םיעבראו 21 .דחאה שרקה .םישרק השש השעת המי ןכשמה יתכרילו 22 .םיתכריב ןכשמה תעצקמל השעת םישרק ינשו 23 ןכ תחאה תעבטה-לא ושאר-לע םימת ויהי ודחיו הטמלמ םמאת ויהיו 24 .ויהי תעצקמה ינשל םהינשל היהי שרקה תחת םינדא ינש םינדא רשע השש ףסכ םהינדאו םישרק הנמש ויהו 25 .דחאה שרקה תחת םינדא ינשו דחאה .דחאה ןכשמה-עלצ ישרקל השמח םיטש יצע םחירב תישעו 26 עלצ ישרקל םחירב השמחו תינשה ןכשמה-עלצ ישרקל םחירב השמחו 27 .המי םיתכריל ןכשמה .הצקה-לא הצקה-ןמ חרבמ םישרקה ךותב ןכיתה חירבהו 28 תיפצו םחירבל םיתב בהז השעת םהיתעבט-תאו בהז הפצת םישרקה-תאו 29 .בהז םחירבה-תא .רהב תיארה רשא וטפשמכ ןכשמה-תא תמקהו 30 התא השעי בשח השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת תכרפ תישעו 31 .םיברכ העברא-לע בהז םהיוו בהז םיפצמ םיטש ידומע העברא-לע התא התתנו 32 .ףסכ-ינדא תודעה ןורא תא תכרפל תיבמ המש תאבהו םיסרקה תחת תכרפה-תא התתנו 33 .םישדקה שדק ןיבו שדקה ןיב םכל תכרפה הלידבהו .םישדקה שדקב תדעה ןורא לע תרפכה-תא תתנו 34 ןכשמה עלצ לע ןחלשה חכנ הרנמה-תאו תכרפל ץוחמ ןחלשה-תא תמשו 35 .ןופצ עלצ-לע ןתת ןחלשהו הנמית השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת להאה חתפל ךסמ תישעו 36 .םקר םהל תקציו בהז םהיוו בהז םתא תיפצו םיטש ידומע השמח ךסמל תישעו 37 .תשחנ ינדא השמח