Exodus chapter 27 קרפ תומש היהי עובר בחר תומא שמחו ךרא תומא שמח םיטש יצע חבזמה-תא תישעו 1 .ותמק תומא שלשו חבזמה .תשחנ ותא תיפצו ויתנרק ןייהת ונממ ויתנפ עברא לע ויתנרק תישעו 2 וילכ-לכל ויתתחמו ויתגלזמו ויתקרזמו ויעיו ונשדל ויתריס תישעו 3 .תשחנ השעת לע תשחנ תעבט עברא תשרה-לע תישעו תשחנ תשר השעמ רבכמ ול תישעו 4 .ויתוצק עברא .חבזמה יצח דע תשרה התיהו הטמלמ חבזמה בכרכ תחת התא התתנו 5 .תשחנ םתא תיפצו םיטש יצע ידב חבזמל םידב תישעו 6 .ותא תאשב חבזמה תעלצ יתש-לע םידבה ויהו תעבטב וידב-תא אבוהו 7 .ושעי ןכ רהב ךתא הארה רשאכ ותא השעת תחל בובנ 8 המאב האמ רזשמ שש רצחל םיעלק הנמית-בגנ תאפל ןכשמה רצח תא תישעו 9 .תחאה האפל ךרא .ףסכ םהיקשחו םידמעה יוו תשחנ םירשע םהינדאו םירשע וידמעו 10 םירשע םהינדאו םירשע ודמעו ךרא האמ םיעלק ךראב ןופצ תאפל ןכו 11 .ףסכ םהיקשחו םידמעה יוו תשחנ .הרשע םהינדאו הרשע םהידמע המא םישמח םיעלק םי-תאפל רצחה בחרו 12 .המא םישמח החרזמ המדק תאפל רצחה בחרו 13 .השלש םהינדאו השלש םהידמע ףתכל םיעלק המא הרשע שמחו 14 .השלש םהינדאו השלש םהידמע םיעלק הרשע שמח תינשה ףתכלו 15 רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת המא םירשע ךסמ רצחה רעשלו 16 .העברא םהינדאו העברא םהידמע םקר השעמ .תשחנ םהינדאו ףסכ םהיוו ףסכ םיקשחמ ביבס רצחה ידומע-לכ 17 רזשמ שש תומא שמח המקו םישמחב םישמח בחרו המאב האמ רצחה ךרא 18 .תשחנ םהינדאו .תשחנ רצחה תדתי-לכו ויתדתי-לכו ותדבע לכב ןכשמה ילכ לכל 19 רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב-תא הוצת התאו 20 .דימת רנ תלעהל -דע ברעמ וינבו ןרהא ותא ךרעי תדעה-לע רשא תכרפל ץוחמ דעומ להאב 21 .לארשי ינב תאמ םתרדל םלוע תקח הוהי ינפל רקב