Exodus chapter 28 קרפ תומש -ונהכל לארשי ינב ךותמ ותא וינב-תאו ךיחא ןרהא-תא ךילא ברקה התאו 1 .ןרהא ינב רמתיאו רזעלא אוהיבאו בדנ ןרהא יל .תראפתלו דובכל ךיחא ןרהאל שדק-ידגב תישעו 2 ןרהא ידגב-תא ושעו המכח חור ויתאלמ רשא בל-ימכח-לכ-לא רבדת התאו 3 .יל-ונהכל ושדקל טנבאו תפנצמ ץבשת תנתכו ליעמו דופאו ןשח ושעי רשא םידגבה הלאו 4 .יל-ונהכל וינבלו ךיחא ןרהאל שדק-ידגב ושעו .ששה-תאו ינשה תעלות-תאו ןמגראה-תאו תלכתה-תאו בהזה-תא וחקי םהו 5 .בשח השעמ רזשמ ששו ינש תעלות ןמגראו תלכת בהז דפאה-תא ושעו 6 .רבחו ויתוצק ינש-לא ול-היהי תרבח תפתכ יתש 7 תעלותו ןמגראו תלכת בהז היהי ונממ והשעמכ וילע רשא ותדפא בשחו 8 .רזשמ ששו ינש .לארשי ינב תומש םהילע תחתפו םהש-ינבא יתש-תא תחקלו 9 תינשה ןבאה-לע םירתונה הששה תומש-תאו תחאה ןבאה לע םתמשמ השש 10 .םתדלותכ לארשי ינב תמש-לע םינבאה יתש-תא חתפת םתח יחותפ ןבא שרח השעמ 11 .םתא השעת בהז תוצבשמ תבסמ אשנו לארשי ינבל ןרכז ינבא דפאה תפתכ לע םינבאה יתש-תא תמשו 12 .ןרכזל ויפתכ יתש-לע הוהי ינפל םתומש-תא ןרהא .בהז תצבשמ תישעו 13 תרשרש-תא התתנו תבע השעמ םתא השעת תלבגמ רוהט בהז תרשרש יתשו 14 .תצבשמה-לע תתבעה ןמגראו תלכת בהז ונשעת דפא השעמכ בשח השעמ טפשמ ןשח תישעו 15 .ותא השעת רזשמ ששו ינש תעלותו .ובחר תרזו וכרא תרז לופכ היהי עובר 16 רוטה תקרבו הדטפ םדא רוט ןבא םירוט העברא ןבא תאלמ וב תאלמו 17 .דחאה .םלהיו ריפס ךפנ ינשה רוטהו 18 .המלחאו ובש םשל ישילשה רוטהו 19 .םתאולמב ויהי בהז םיצבשמ הפשיו םהשו שישרת יעיברה רוטהו 20 םתוח יחותפ םתמש-לע הרשע םיתש לארשי-ינב תמש-לע ןייהת םינבאהו 21 .טבש רשע ינשל ןייהת ומש-לע שיא .רוהט בהז תבע השעמ תלבג תשרש ןשחה-לע תישעו 22 תוצק ינש-לע תועבטה יתש-תא תתנו בהז תועבט יתש ןשחה-לע תישעו 23 .ןשחה .ןשחה תוצק-לא תעבטה יתש-לע בהזה תתבע יתש-תא התתנו 24 תופתכ-לע התתנו תוצבשמה יתש-לע ןתת תתבעה יתש תוצק יתש תאו 25 .וינפ לומ-לא דפאה -לא רשא ותפש-לע ןשחה תוצק ינש-לע םתא תמשו בהז תועבט יתש תישעו 26 .התיב דופאה רבע לוממ הטמלמ דופאה תופתכ יתש-לע םתא התתנו בהז תועבט יתש תישעו 27 .דופאה בשחל לעממ ותרבחמ תמעל וינפ בשח-לע תויהל תלכת ליתפב דופאה תעבט-לא ותעבטמ ןשחה-תא וסכריו 28 .דופאה לעמ ןשחה חזי-אלו דופאה שדקה-לא ואבב ובל-לע טפשמה ןשחב לארשי-ינב תומש-תא ןרהא אשנו 29 .דימת הוהי-ינפל ןרכזל ואבב ןרהא בל-לע ויהו םימתה-תאו םירואה-תא טפשמה ןשח-לא תתנו 30 .דימת הוהי ינפל ובל-לע לארשי-ינב טפשמ-תא ןרהא אשנו הוהי ינפל .תלכת לילכ דופאה ליעמ-תא תישעו 31 -היהי ארחת יפכ גרא השעמ ביבס ויפל היהי הפש וכותב ושאר-יפ היהו 32 .ערקי אל ול ביבס וילוש-לע ינש תעלותו ןמגראו תלכת ינמר וילוש-לע תישעו 33 .ביבס םכותב בהז ינמעפו .ביבס ליעמה ילוש-לע ןומרו בהז ןמעפ ןומרו בהז ןמעפ 34 ותאצבו הוהי ינפל שדקה-לא ואבב ולוק עמשנו תרשל ןרהא-לע היהו 35 .תומי אלו .הוהיל שדק םתח יחותפ וילע תחתפו רוהט בהז ץיצ תישעו 36 .היהי תפנצמה-ינפ לומ-לא תפנצמה-לע היהו תלכת ליתפ-לע ותא תמשו 37 ינב ושידקי רשא םישדקה ןוע-תא ןרהא אשנו ןרהא חצמ-לע היהו 38 .הוהי ינפל םהל ןוצרל דימת וחצמ-לע היהו םהישדק תנתמ-לכל לארשי .םקר השעמ השעת טנבאו שש תפנצמ תישעו שש תנתכה תצבשו 39 דובכל םהל השעת תועבגמו םיטנבא םהל תישעו תנתכ השעת ןרהא ינבלו 40 .תראפתלו םדי-תא תאלמו םתא תחשמו ותא וינב-תאו ךיחא ןרהא-תא םתא תשבלהו 41 .יל ונהכו םתא תשדקו .ויהי םיכרי-דעו םינתממ הורע רשב תוסכל דב-יסנכמ םהל השעו 42 חבזמה-לא םתשגב וא דעומ להא-לא םאבב וינב-לעו ןרהא-לע ויהו 43 .וירחא וערזלו ול םלוע תקח ותמו ןוע ואשי-אלו שדקב תרשל