Exodus chapter 29 קרפ תומש רקב-ןב דחא רפ חקל יל ןהכל םתא שדקל םהל השעת-רשא רבדה הזו 1 .םמימת םינש םליאו םיטח תלס ןמשב םיחשמ תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב תצמ תלחו תוצמ םחלו 2 .םתא השעת .םליאה ינש תאו רפה-תאו לסב םתא תברקהו דחא לס-לע םתוא תתנו 3 .םימב םתא תצחרו דעומ להא חתפ-לא בירקת וינב-תאו ןרהא-תאו 4 -תאו דפאה ליעמ תאו תנתכה-תא ןרהא-תא תשבלהו םידגבה-תא תחקלו 5 .דפאה בשחב ול תדפאו ןשחה-תאו דפאה .תפנצמה-לע שדקה רזנ-תא תתנו ושאר-לע תפנצמה תמשו 6 .ותא תחשמו ושאר-לע תקציו החשמה ןמש-תא תחקלו 7 .תנתכ םתשבלהו בירקת וינב-תאו 8 תקחל הנהכ םהל התיהו תעבגמ םהל תשבחו וינבו ןרהא טנבא םתא תרגחו 9 .וינב-דיו ןרהא-די תאלמו םלוע שאר-לע םהידי-תא וינבו ןרהא ךמסו דעומ להא ינפל רפה-תא תברקהו 10 .רפה .דעומ להא חתפ הוהי ינפל רפה-תא תטחשו 11 -לא ךפשת םדה-לכ-תאו ךעבצאב חבזמה תנרק-לע התתנו רפה םדמ תחקלו 12 .חבזמה דוסי יתש תאו דבכה-לע תרתיה תאו ברקה-תא הסכמה בלחה-לכ-תא תחקלו 13 .החבזמה תרטקהו ןהילע רשא בלחה-תאו תילכה .אוה תאטח הנחמל ץוחמ שאב ףרשת ושרפ-תאו ורע-תאו רפה רשב-תאו 14 .ליאה שאר-לע םהידי-תא וינבו ןרהא וכמסו חקת דחאה ליאה-תאו 15 .ביבס חבזמה-לע תקרזו ומד-תא תחקלו ליאה-תא תטחשו 16 -לעו ויחתנ-לע תתנו ויערכו וברק תצחרו ויחתנל חתנת ליאה-תאו 17 .ושאר הוהיל השא חוחינ חיר הוהיל אוה הלע החבזמה ליאה-לכ-תא תרטקהו 18 .אוה .ליאה שאר-לע םהידי-תא וינבו ןרהא ךמסו ינשה ליאה תא תחקלו 19 ןזא ךונת-לעו ןרהא ןזא ךונת-לע התתנו ומדמ תחקלו ליאה-תא תטחשו 20 םדה-תא תקרזו תינמיה םלגר ןהב-לעו תינמיה םדי ןהב-לעו תינמיה וינב .ביבס חבזמה-לע -לעו ןרהא-לע תיזהו החשמה ןמשמו חבזמה-לע רשא םדה-ןמ תחקלו 21 ידגבו וינבו וידגבו אוה שדקו ותא וינב ידגב-לעו וינב-לעו וידגב .ותא וינב תרתי תאו ברקה-תא הסכמה בלחה-תאו הילאהו בלחה ליאה-ןמ תחקלו 22 ליא יכ ןימיה קוש תאו ןהילע רשא בלחה-תאו תילכה יתש תאו דבכה .אוה םיאלמ ינפל רשא תוצמה לסמ דחא קיקרו תחא ןמש םחל תלחו תחא םחל רככו 23 .הוהי .הוהי ינפל הפונת םתא תפנהו וינב יפכ לעו ןרהא יפכ לע לכה תמשו 24 הוהי ינפל חוחינ חירל הלעה-לע החבזמה תרטקהו םדימ םתא תחקלו 25 .הוהיל אוה השא ינפל הפונת ותא תפנהו ןרהאל רשא םיאלמה ליאמ הזחה-תא תחקלו 26 .הנמל ךל היהו הוהי ליאמ םרוה רשאו ףנוה רשא המורתה קוש תאו הפונתה הזח תא תשדקו 27 .וינבל רשאמו ןרהאל רשאמ םיאלמה המורתו אוה המורת יכ לארשי ינב תאמ םלוע-קחל וינבלו ןרהאל היהו 28 .הוהיל םתמורת םהימלש יחבזמ לארשי-ינב תאמ היהי -תא םב-אלמלו םהב החשמל וירחא וינבל ויהי ןרהאל רשא שדקה ידגבו 29 .םדי תרשל דעומ להא-לא אבי רשא וינבמ ויתחת ןהכה םשבלי םימי תעבש 30 .שדקב .שדק םקמב ורשב-תא תלשבו חקת םיאלמה ליא תאו 31 .דעומ להא חתפ לסב רשא םחלה-תאו ליאה רשב-תא וינבו ןרהא לכאו 32 -יכ לכאי-אל רזו םתא שדקל םדי-תא אלמל םהב רפכ רשא םתא ולכאו 33 .םה שדק אל שאב רתונה-תא תפרשו רקבה-דע םחלה-ןמו םיאלמה רשבמ רתוי-םאו 34 .אוה שדק-יכ לכאי אלמת םימי תעבש הכתא יתיוצ-רשא לככ הככ וינבלו ןרהאל תישעו 35 .םדי תחשמו וילע ךרפכב חבזמה-לע תאטחו םירפכה-לע םויל השעת תאטח רפו 36 .ושדקל ותא -לכ םישדק שדק חבזמה היהו ותא תשדקו חבזמה-לע רפכת םימי תעבש 37 .שדקי חבזמב עגנה .דימת םויל םינש הנש-ינב םישבכ חבזמה-לע השעת רשא הזו 38 .םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו רקבב השעת דחאה שבכה-תא 39 שבכל ןיי ןיהה תעיבר ךסנו ןיהה עבר תיתכ ןמשב לולב תלס ןרשעו 40 .דחאה חירל הל-השעת הכסנכו רקבה תחנמכ םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו 41 .הוהיל השא חחינ המש םכל דעוא רשא הוהי ינפל דעומ-להא חתפ םכיתרדל דימת תלע 42 .םש ךילא רבדל .ידבכב שדקנו לארשי ינבל המש יתדענו 43 .יל ןהכל שדקא וינב-תאו ןרהא-תאו חבזמה-תאו דעומ להא-תא יתשדקו 44 .םיהלאל םהל יתייהו לארשי ינב ךותב יתנכשו 45 ינכשל םירצמ ץראמ םתא יתאצוה רשא םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו 46 .םהיהלא הוהי ינא םכותב