Exodus chapter 30 קרפ תומש .ותא השעת םיטש יצע תרטק רטקמ חבזמ תישעו 1 .ויתנרק ונממ ותמק םיתמאו היהי עובר ובחר המאו וכרא המא 2 ול תישעו ויתנרק-תאו ביבס ויתריק-תאו וגג-תא רוהט בהז ותא תיפצו 3 .ביבס בהז רז ינש-לע השעת ויתעלצ יתש לע ורזל תחתמ ול-השעת בהז תעבט יתשו 4 .המהב ותא תאשל םידבל םיתבל היהו וידצ .בהז םתא תיפצו םיטש יצע םידבה-תא תישעו 5 תדעה-לע רשא תרפכה ינפל תדעה ןרא-לע רשא תכרפה ינפל ותא התתנו 6 .המש ךל דעוא רשא .הנריטקי תרנה-תא וביטיהב רקבב רקבב םימס תרטק ןרהא וילע ריטקהו 7 הוהי ינפל דימת תרטק הנריטקי םיברעה ןיב תרנה-תא ןרהא תלעהבו 8 .םכיתרדל .וילע וכסת אל ךסנו החנמו הלעו הרז תרטק וילע ולעת-אל 9 רפכי הנשב תחא םירפכה תאטח םדמ הנשב תחא ויתנרק-לע ןרהא רפכו 10 .הוהיל אוה םישדק-שדק םכיתרדל וילע .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 11 הוהיל ושפנ רפכ שיא ונתנו םהידקפל לארשי-ינב שאר-תא אשת יכ 12 .םתא דקפב ףגנ םהב היהי-אלו םתא דקפב הרג םירשע שדקה לקשב לקשה תיצחמ םידקפה-לע רבעה-לכ ונתי הז 13 .הוהיל המורת לקשה תיצחמ לקשה .הוהי תמורת ןתי הלעמו הנש םירשע ןבמ םידקפה-לע רבעה לכ 14 הוהי תמורת-תא תתל לקשה תיצחממ טיעמי אל לדהו הברי-אל רישעה 15 .םכיתשפנ-לע רפכל דעומ להא תדבע-לע ותא תתנו לארשי ינב תאמ םירפכה ףסכ-תא תחקלו 16 .םכיתשפנ-לע רפכל הוהי ינפל ןורכזל לארשי ינבל היהו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 17 ןיבו דעומ להא-ןיב ותא תתנו הצחרל תשחנ ונכו תשחנ רויכ תישעו 18 .םימ המש תתנו חבזמה .םהילגר-תאו םהידי-תא ונממ וינבו ןרהא וצחרו 19 תרשל חבזמה-לא םתשגב וא ותמי אלו םימ-וצחרי דעומ להא-לא םאבב 20 .הוהיל השא ריטקהל וערזלו ול םלוע-קח םהל התיהו ותמי אלו םהילגרו םהידי וצחרו 21 .םתרדל .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 22 םישמח ותיצחמ םשב-ןמנקו תואמ שמח רורד-רמ שאר םימשב ךל-חק התאו 23 .םיתאמו םישמח םשב-הנקו םיתאמו .ןיה תיז ןמשו שדקה לקשב תואמ שמח הדקו 24 .היהי שדק-תחשמ ןמש חקר השעמ תחקרמ חקר שדק-תחשמ ןמש ותא תישעו 25 .תדעה ןורא תאו דעומ להא-תא וב תחשמו 26 .תרטקה חבזמ תאו הילכ-תאו הרנמה-תאו וילכ-לכ-תאו ןחלשה-תאו 27 .ונכ-תאו ריכה-תאו וילכ-לכ-תאו הלעה חבזמ-תאו 28 .שדקי םהב עגנה-לכ םישדק שדק ויהו םתא תשדקו 29 .יל ןהכל םתא תשדקו חשמת וינב-תאו ןרהא-תאו 30 .םכיתרדל יל הז היהי שדק-תחשמ ןמש רמאל רבדת לארשי ינב-לאו 31 היהי שדק אוה שדק והמכ ושעת אל ותנכתמבו ךסיי אל םדא רשב-לע 32 .םכל .וימעמ תרכנו רז-לע ונממ ןתי רשאו והמכ חקרי רשא שיא 33 הכז הנבלו םימס הנבלחו תלחשו ףטנ םימס ךל-חק השמ-לא הוהי רמאיו 34 .היהי דבב דב .שדק רוהט חלממ חקור השעמ חקר תרטק התא תישעו 35 ךל דעוא רשא דעומ להאב תדעה ינפל הנממ התתנו קדה הנממ תקחשו 36 .םכל היהת םישדק שדק המש .הוהיל ךל היהת שדק םכל ושעת אל התנכתמב השעת רשא תרטקהו 37 .וימעמ תרכנו הב חירהל הומכ השעי-רשא שיא 38