Exodus chapter 32 קרפ תומש וילא ורמאיו ןרהא-לע םעה להקיו רהה-ןמ תדרל השמ ששב-יכ םעה אריו 1 ץראמ ונלעה רשא שיאה השמ הז-יכ ונינפל וכלי רשא םיהלא ונל-השע םוק .ול היה-המ ונעדי אל םירצמ םכיתנבו םכינב םכישנ ינזאב רשא בהזה ימזנ וקרפ ןרהא םהלא רמאיו 2 .ילא ואיבהו .ןרהא-לא ואיביו םהינזאב רשא בהזה ימזנ-תא םעה-לכ וקרפתיו 3 ךיהלא הלא ורמאיו הכסמ לגע והשעיו טרחב ותא רציו םדימ חקיו 4 .םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי .רחמ הוהיל גח רמאיו ןרהא ארקיו וינפל חבזמ ןביו ןרהא אריו 5 ומקיו ותשו לכאל םעה בשיו םימלש ושגיו תלע ולעיו תרחממ ומיכשיו 6 .קחצל .םירצמ ץראמ תילעה רשא ךמע תחש יכ דר-ךל השמ-לא הוהי רבדיו 7 -וחבזיו ול-ווחתשיו הכסמ לגע םהל ושע םתיוצ רשא ךרדה-ןמ רהמ ורס 8 .םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהלא הלא ורמאיו ול .אוה ףרע-השק-םע הנהו הזה םעה-תא יתיאר השמ-לא הוהי רמאיו 9 .לודג יוגל ךתוא השעאו םלכאו םהב יפא-רחיו יל החינה התעו 10 רשא ךמעב ךפא הרחי הוהי המל רמאיו ויהלא הוהי ינפ-תא השמ לחיו 11 .הקזח דיבו לודג חכב םירצמ ץראמ תאצוה לעמ םתלכלו םירהב םתא גרהל םאיצוה הערב רמאל םירצמ ורמאי המל 12 .ךמעל הערה-לע םחנהו ךפא ןורחמ בוש המדאה ipt םהלא רבדתו ךב םהל תעבשנ רשא ךידבע לארשילו קחציל םהרבאל רכז 13 םכערזל ןתא יתרמא רשא תאזה ץראה-לכו םימשה יבכוככ םכערז-תא הברא .םלעל ולחנו .ומעל תושעל רבד רשא הערה-לע הוהי םחניו 14 ינשמ םיבתכ תחל ודיב תדעה תחל ינשו רהה-ןמ השמ דריו ןפיו 15 .םיבתכ םה הזמו הזמ םהירבע .תחלה-לע תורח אוה םיהלא בתכמ בתכמהו המה םיהלא השעמ תחלהו 16 .הנחמב המחלמ לוק השמ-לא רמאיו הערב םעה לוק-תא עשוהי עמשיו 17 יכנא תונע לוק השולח תונע לוק ןיאו הרובג תונע לוק ןיא רמאיו 18 .עמש ךלשיו השמ ףא-רחיו תלחמו לגעה-תא אריו הנחמה-לא ברק רשאכ יהיו 19 .רהה תחת םתא רבשיו תחלה-תא ודימ ינפ-לע רזיו קד-רשא דע ןחטיו שאב ףרשיו ושע רשא לגעה-תא חקיו 20 .לארשי ינב-תא קשיו םימה .הלדג האטח וילע תאבה-יכ הזה םעה ךל השע-המ ןרהא-לא השמ רמאיו 21 .אוה ערב יכ םעה-תא תעדי התא ינדא ףא רחי-לא ןרהא רמאיו 22 רשא שיאה השמ הז-יכ ונינפל וכלי רשא םיהלא ונל-השע יל ורמאיו 23 .ול היה-המ ונעדי אל םירצמ ץראמ ונלעה .הזה לגעה אציו שאב והכלשאו יל-ונתיו וקרפתה בהז ימל םהל רמאו 24 .םהימקב הצמשל ןרהא הערפ-יכ אוה ערפ יכ םעה-תא השמ אריו 25 ינב-לכ וילא ופסאיו ילא הוהיל ימ רמאיו הנחמה רעשב השמ דמעיו 26 .יול ורבע וכרי-לע וברח-שיא ומיש לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םהל רמאיו 27 -תא שיאו והער-תא שיאו ויחא-תא-שיא וגרהו הנחמב רעשל רעשמ ובושו .וברק .שיא יפלא תשלשכ אוהה םויב םעה-ןמ לפיו השמ רבדכ יול-ינב ושעיו 28 םכילע תתלו ויחאבו ונבב שיא יכ הוהיל םויה םכדי ואלמ השמ רמאיו 29 .הכרב םויה -לא הלעא התעו הלדג האטח םתאטח םתא םעה-לא השמ רמאיו תרחממ יהיו 30 .םכתאטח דעב הרפכא ילוא הוהי םהל ושעיו הלדג האטח הזה םעה אטח אנא רמאיו הוהי-לא השמ בשיו 31 .בהז יהלא .תבתכ רשא ךרפסמ אנ ינחמ ןיא-םאו םתאטח אשת-םא התעו 32 .ירפסמ ונחמא יל-אטח רשא ימ השמ-לא הוהי רמאיו 33 םויבו ךינפל ךלי יכאלמ הנה ךל יתרבד-רשא לא םעה-תא החנ ךל התעו 34 .םתאטח םהלע יתדקפו ידקפ .ןרהא השע רשא לגעה-תא ושע רשא לע םעה-תא הוהי ףגיו 35