Exodus chapter 33 קרפ תומש -לא םירצמ ץראמ תילעה רשא םעהו התא הזמ הלע ךל השמ-לא הוהי רבדיו 1 .הננתא ךערזל רמאל בקעילו קחציל םהרבאל יתעבשנ רשא ץראה יוחה יזרפהו יתחהו ירמאה ינענכה-תא יתשרגו ךאלמ ךינפל יתחלשו 2 .יסוביהו -ןפ התא ףרע-השק-םע יכ ךברקב הלעא אל יכ שבדו בלח תבז ץרא-לא 3 .ךרדב ךלכא .וילע וידע שיא ותש-אלו ולבאתיו הזה ערה רבדה-תא םעה עמשיו 4 דחא עגר ףרע-השק-םע םתא לארשי-ינב-לא רמא השמ-לא הוהי רמאיו 5 .ךל-השעא המ העדאו ךילעמ ךידע דרוה התעו ךיתילכו ךברקב הלעא .ברוח רהמ םידע-תא לארשי-ינב ולצנתיו 6 להא ול ארקו הנחמה-ןמ קחרה הנחמל ץוחמ ול-הטנו להאה-תא חקי השמו 7 .הנחמל ץוחמ רשא דעומ להא-לא אצי הוהי שקבמ-לכ היהו דעומ וטיבהו ולהא חתפ שיא ובצנו םעה-לכ ומוקי להאה-לא השמ תאצכ היהו 8 .הלהאה ואב-דע השמ ירחא .השמ-םע רבדו להאה חתפ דמעו ןנעה דומע דרי הלהאה השמ אבכ היהו 9 שיא ווחתשהו םעה-לכ םקו להאה חתפ דמע ןנעה דומע-תא םעה-לכ הארו 10 .ולהא חתפ -לא בשו והער-לא שיא רבדי רשאכ םינפ-לא םינפ השמ-לא הוהי רבדו 11 .להאה ךותמ שימי אל רענ ןונ-ןב עשוהי ותרשמו הנחמה אל התאו הזה םעה-תא לעה ילא רמא התא האר הוהי-לא השמ רמאיו 12 .יניעב ןח תאצמ-םגו םשב ךיתעדי תרמא התאו ימע חלשת-רשא תא ינתעדוה -אצמא ןעמל ךעדאו ךכרד-תא אנ ינעדוה ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא התעו 13 .הזה יוגה ךמע יכ הארו ךיניעב ןח .ךל יתחנהו וכלי ינפ רמאיו 14 .הזמ ונלעת-לא םיכלה ךינפ ןיא-םא וילא רמאיו 15 ונמע ךתכלב אולה ךמעו ינא ךיניעב ןח יתאצמ-יכ אופא עדוי המבו 16 .המדאה ינפ-לע רשא םעה-לכמ ךמעו ינא ונילפנו ןח תאצמ-יכ השעא תרבד רשא הזה רבדה-תא םג השמ-לא הוהי רמאיו 17 .םשב ךעדאו יניעב .ךדבכ-תא אנ ינארה רמאיו 18 יתנחו ךינפל הוהי םשב יתארקו ךינפ-לע יבוט-לכ ריבעא ינא רמאיו 19 .םחרא רשא-תא יתמחרו ןחא רשא-תא .יחו םדאה ינארי-אל יכ ינפ-תא תארל לכות אל רמאיו 20 .רוצה-לע תבצנו יתא םוקמ הנה הוהי רמאיו 21 .ירבע-דע ךילע יפכ יתכשו רוצה תרקנב ךיתמשו ידבכ רבעב היהו 22 .וארי אל ינפו ירחא-תא תיארו יפכ-תא יתרסהו 23