Exodus chapter 34 קרפ תומש תחלה-לע יתבתכו םינשארכ םינבא תחל-ינש ךל-לספ השמ-לא הוהי רמאיו 1 .תרבש רשא םינשארה תחלה-לע ויה רשא םירבדה-תא .רהה שאר-לע םש יל תבצנו יניס רה-לא רקבב תילעו רקבל ןוכנ היהו 2 וערי-לא רקבהו ןאצה-םג רהה-לכב ארי-לא שיא-םגו ךמע הלעי-אל שיאו 3 .אוהה רהה לומ-לא יניס רה-לא לעיו רקבב השמ םכשיו םינשארכ םינבא תחל-ינש לספיו 4 .םינבא תחל ינש ודיב חקיו ותא הוהי הוצ רשאכ .הוהי םשב ארקיו םש ומע בציתיו ןנעב הוהי דריו 5 -ברו םיפא ךרא ןונחו םוחר לא הוהי הוהי ארקיו וינפ-לע הוהי רבעיו 6 .תמאו דסח תובא ןוע דקפ הקני אל הקנו האטחו עשפו ןוע אשנ םיפלאל דסח רצנ 7 .םיעבר-לעו םישלש-לע םינב ינב-לעו םינב-לע .וחתשיו הצרא דקיו השמ רהמיו 8 -השק-םע יכ ונברקב ינדא אנ-ךלי ינדא ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא רמאיו 9 .ונתלחנו ונתאטחלו וננועל תחלסו אוה ףרע וארבנ-אל רשא תאלפנ השעא ךמע-לכ דגנ תירב תרכ יכנא הנה רמאיו 10 -יכ הוהי השעמ-תא וברקב התא-רשא םעה-לכ הארו םיוגה-לכבו ץראה-לכב .ךמע השע ינא רשא אוה ארונ ינענכהו ירמאה-תא ךינפמ שרג יננה םויה ךוצמ יכנא רשא תא ךל-רמש 11 .יסוביהו יוחהו יזרפהו יתחהו היהי-ןפ הילע אב התא רשא ץראה בשויל תירב תרכת-ןפ ךל רמשה 12 .ךברקב שקומל .ןותרכת וירשא-תאו ןורבשת םתבצמ-תאו ןוצתת םתחבזמ-תא יכ 13 .אוה אנק לא ומש אנק הוהי יכ רחא לאל הוחתשת אל יכ 14 ארקו םהיהלאל וחבזו םהיהלא ירחא ונזו ץראה בשויל תירב תרכת-ןפ 15 .וחבזמ תלכאו ךל ירחא ךינב-תא ונזהו ןהיהלא ירחא ויתנב ונזו ךינבל ויתנבמ תחקלו 16 .ןהיהלא .ךל-השעת אל הכסמ יהלא 17 שדח דעומל ךתיוצ רשא תוצמ לכאת םימי תעבש רמשת תוצמה גח-תא 18 .םירצממ תאצי ביבאה שדחב יכ ביבאה .השו רוש רטפ רכזת ךנקמ-לכו יל םחר רטפ-לכ 19 -אלו הדפת ךינב רוכב לכ ותפרעו הדפת אל-םאו השב הדפת רומח רטפו 20 .םקיר ינפ וארי .תבשת ריצקבו שירחב תבשת יעיבשה םויבו דבעת םימי תשש 21 .הנשה תפוקת ףיסאה גחו םיטח ריצק ירוכב ךל השעת תעבש גחו 22 .לארשי יהלא הוהי ןדאה ינפ-תא ךרוכז-לכ הארי הנשב םימעפ שלש 23 ךצרא-תא שיא דמחי-אלו ךלבג-תא יתבחרהו ךינפמ םיוג שירוא-יכ 24 .הנשב םימעפ שלש ךיהלא הוהי ינפ-תא תוארל ךתלעב .חספה גח חבז רקבל ןילי-אלו יחבז-םד ץמח-לע טחשת-אל 25 .ומא בלחב ידג לשבת-אל ךיהלא הוהי תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר 26 הלאה םירבדה יפ-לע יכ הלאה םירבדה-תא ךל-בתכ השמ-לא הוהי רמאיו 27 .לארשי-תאו תירב ךתא יתרכ אל םימו לכא אל םחל הליל םיעבראו םוי םיעברא הוהי-םע םש-יהיו 28 .םירבדה תרשע תירבה ירבד תא תחלה-לע בתכיו התש רהה-ןמ ותדרב השמ-דיב תדעה תחל ינשו יניס רהמ השמ תדרב יהיו 29 .ותא ורבדב וינפ רוע ןרק יכ עדי-אל השמו תשגמ וארייו וינפ רוע ןרק הנהו השמ-תא לארשי ינב-לכו ןרהא אריו 30 .וילא השמ רבדיו הדעב םיאשנה-לכו ןרהא וילא ובשיו השמ םהלא ארקיו 31 .םהלא רהב ותא הוהי רבד רשא-לכ תא םוציו לארשי ינב-לכ ושגנ ןכ-ירחאו 32 .יניס .הוסמ וינפ-לע ןתיו םתא רבדמ השמ לכיו 33 רבדו אציו ותאצ-דע הוסמה-תא ריסי ותא רבדל הוהי ינפל השמ אבבו 34 .הוצי רשא תא לארשי ינב-לא -תא השמ בישהו השמ ינפ רוע ןרק יכ השמ ינפ-תא לארשי-ינב וארו 35 .ותא רבדל ואב-דע וינפ-לע הוסמה