Exodus chapter 36 קרפ תומש הנובתו המכח הוהי ןתנ רשא בל-םכח שיא לכו באילהאו לאלצב השעו 1 .הוהי הוצ-רשא לכל שדקה תדבע תכאלמ-לכ-תא תשעל תעדל המהב הוהי ןתנ רשא בל-םכח שיא-לכ לאו באילהא-לאו לאלצב-לא השמ ארקיו 2 .התא תשעל הכאלמה-לא הברקל ובל ואשנ רשא לכ ובלב המכח תדבע תכאלמל לארשי ינב ואיבה רשא המורתה-לכ תא השמ ינפלמ וחקיו 3 .רקבב רקבב הבדנ דוע וילא ואיבה םהו התא תשעל שדקה -רשא ותכאלממ שיא-שיא שדקה תכאלמ-לכ תא םישעה םימכחה-לכ ואביו 4 .םישע המה הוצ-רשא הכאלמל הדבעה ידמ איבהל םעה םיברמ רמאל השמ-לא ורמאיו 5 .התא תשעל הוהי הכאלמ דוע-ושעי-לא השאו שיא רמאל הנחמב לוק וריבעיו השמ וציו 6 .איבהמ םעה אלכיו שדקה תמורתל .רתוהו התא תושעל הכאלמה-לכל םיד התיה הכאלמהו 7 תלכתו רזשמ שש תעירי רשע ןכשמה-תא הכאלמה ישעב בל-םכח-לכ ושעיו 8 .םתא השע בשח השעמ םיברכ ינש תעלותו ןמגראו תחאה העיריה המאב עברא בחרו המאב םירשעו הנמש תחאה העיריה ךרא 9 .תעיריה-לכל תחא הדמ .תחא-לא תחא רבח תעירי שמחו תחא-לא תחא תעיריה שמח-תא רבחיו 10 תפשב השע ןכ תרבחמב הצקמ תחאה העיריה תפש לע תלכת תאלל שעיו 11 .תינשה תרבחמב הנוציקה העיריה רשא העיריה הצקב השע תאלל םישמחו תחאה העיריב השע תאלל םישמח 12 .תחא-לא תחא תאללה תליבקמ תינשה תרבחמב יהיו םיסרקב תחא-לא תחא תעיריה-תא רבחיו בהז יסרק םישמח שעיו 13 .דחא ןכשמה .םתא השע תעירי הרשע-יתשע ןכשמה-לע להאל םיזע תעירי שעיו 14 הדמ תחאה העיריה בחר תומא עבראו המאב םישלש תחאה העיריה ךרא 15 .תעירי הרשע יתשעל תחא .דבל תעיריה שש-תאו דבל תעיריה שמח-תא רבחיו 16 השע תאלל םישמחו תרבחמב הנציקה העיריה תפש לע םישמח תאלל שעיו 17 .תינשה תרבחה העיריה תפש-לע .דחא תיהל להאה-תא רבחל םישמח תשחנ יסרק שעיו 18 .הלעמלמ םישחת תרע הסכמו םימדאמ םליא תרע להאל הסכמ שעיו 19 .םידמע םיטש יצע ןכשמל םישרקה-תא שעיו 20 .דחאה שרקה בחר המאה יצחו המאו שרקה ךרא תמא רשע 21 .ןכשמה ישרק לכל השע ןכ תחא-לא תחא תבלשמ דחאה שרקל תדי יתש 22 .הנמית בגנ תאפל םישרק םירשע ןכשמל םישרקה-תא שעיו 23 שרקה-תחת םינדא ינש םישרקה םירשע תחת השע ףסכ-ינדא םיעבראו 24 .ויתדי יתשל דחאה שרקה-תחת םינדא ינשו ויתדי יתשל דחאה .םישרק םירשע השע ןופצ תאפל תינשה ןכשמה עלצלו 25 תחת םינדא ינשו דחאה שרקה תחת םינדא ינש ףסכ םהינדא םיעבראו 26 .דחאה שרקה .םישרק השש השע המי ןכשמה יתכרילו 27 .םיתכריב ןכשמה תעצקמל השע םישרק ינשו 28 ןכ תחאה תעבטה-לא ושאר-לא םימת ויהי ודחיו הטמלמ םמאות ויהו 29 .תעצקמה ינשל םהינשל השע ינש םינדא ינש םינדא רשע השש ףסכ םהינדאו םישרק הנמש ויהו 30 .דחאה שרקה תחת mipc` .תחאה ןכשמה-עלצ ישרקל השמח םיטש יצע יחירב שעיו 31 ןכשמה ישרקל םחירב השמחו תינשה ןכשמה-עלצ ישרקל םחירב השמחו 32 .המי םיתכריל .הצקה-לא הצקה-ןמ םישרקה ךותב חרבל ןכיתה חירבה-תא שעיו 33 -תא ףציו םחירבל םיתב בהז השע םתעבט-תאו בהז הפצ םישרקה-תאו 34 .בהז םחירבה השע בשח השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת תכרפה-תא שעיו 35 .םיברכ התא העברא םהל קציו בהז םהיוו בהז םפציו םיטש ידומע העברא הל שעיו 36 .ףסכ-ינדא .םקר השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת להאה חתפל ךסמ שעיו 37 םהינדאו בהז םהיקשחו םהישאר הפצו םהיוו-תאו השמח וידומע-תאו 38 .תשחנ השמח