Exodus chapter 37 קרפ תומש ובחר יצחו המאו וכרא יצחו םיתמא םיטש יצע ןראה-תא לאלצב שעיו 1 .ותמק יצחו המאו .ביבס בהז רז ול שעיו ץוחמו תיבמ רוהט בהז והפציו 2 תחאה ועלצ-לע תעבט יתשו ויתמעפ עברא לע בהז תעבט עברא ול קציו 3 .תינשה ועלצ-לע תעבט יתשו .בהז םתא ףציו םיטש יצע ידב שעיו 4 .ןראה-תא תאשל ןראה תעלצ לע תעבטב םידבה-תא אביו 5 .הבחר יצחו המאו הכרא יצחו םיתמא רוהט בהז תרפכ שעיו 6 .תרפכה תוצק ינשמ םתא השע השקמ בהז םיברכ ינש שעיו 7 םיברכה-תא השע תרפכה-ןמ הזמ הצקמ דחא-בורכו הזמ הצקמ דחא-בורכ 8 .ותווצק ינשמ םהינפו תרפכה-לע םהיפנכב םיככס הלעמל םיפנכ ישרפ םיברכה ויהיו 9 .םיברכה ינפ ויה תרפכה-לא ויחא-לא שיא .ותמק יצחו המאו ובחר המאו וכרא םיתמא םיטש יצע ןחלשה-תא שעיו 10 .ביבס בהז רז ול שעיו רוהט בהז ותא ףציו 11 .ביבס ותרגסמל בהז-רז שעיו ביבס חפט תרגסמ ול שעיו 12 עבראל רשא תאפה עברא לע תעבטה-תא ןתיו בהז תעבט עברא ול קציו 13 .וילגר .ןחלשה-תא תאשל םידבל םיתב תעבטה ויה תרגסמה תמעל 14 .ןחלשה-תא תאשל בהז םתא ףציו םיטש יצע םידבה-תא שעיו 15 ויתיקנמ תאו ויתפכ-תאו ויתרעק-תא ןחלשה-לע רשא םילכה-תא שעיו 16 .רוהט בהז ןהב ךסי רשא תושקה-תאו היעיבג הנקו הכרי הרנמה-תא השע השקמ רוהט בהז הרנמה-תא שעיו 17 .ויה הנממ היחרפו הירתפכ הרנמ ינק השלשו דחאה הדצמ הרנמ ינק השלש הידצמ םיאצי םינק הששו 18 .ינשה הדצמ םידקשמ םיעבג השלשו חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלש 19 .הרנמה-ןמ םיאציה םינקה תששל ןכ חרפו רתפכ דחא הנקב .היחרפו הירתפכ םידקשמ םיעבג העברא הרנמבו 20 -תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו 21 .הנממ םיאציה םינקה תששל הנממ םינקה ינש .רוהט בהז תחא השקמ הלכ ויה הנממ םתנקו םהירתפכ 22 .רוהט בהז היתתחמו היחקלמו העבש היתרנ-תא שעיו 23 .הילכ-לכ תאו התא השע רוהט בהז רככ 24 םיתמאו עובר ובחר המאו וכרא המא םיטש יצע תרטקה חבזמ-תא שעיו 25 .ויתנרק ויה ונממ ותמק ול שעיו ויתנרק-תאו ביבס ויתריק-תאו וגג-תא רוהט בהז ותא ףציו 26 .ביבס בהז רז וידצ ינש לע ויתעלצ יתש לע ורזל תחתמ ול-השע בהז תעבט יתשו 27 .םהב ותא תאשל םידבל םיתבל .בהז םתא ףציו םיטש יצע םידבה-תא שעיו 28 .חקר השעמ רוהט םימסה תרטק-תאו שדק החשמה ןמש-תא שעיו 29