Exodus chapter 38 קרפ תומש עובר ובחר תומא-שמחו וכרא תומא שמח םיטש יצע הלעה חבזמ-תא שעיו 1 .ותמק תומא שלשו .תשחנ ותא ףציו ויתנרק ויה ונממ ויתנפ עברא לע ויתנרק שעיו 2 תגלזמה-תא תקרזמה-תאו םיעיה-תאו תריסה-תא חבזמה ילכ-לכ-תא שעיו 3 .תשחנ השע וילכ-לכ תתחמה-תאו .ויצח-דע הטמלמ ובכרכ תחת תשחנ תשר השעמ רבכמ חבזמל שעיו 4 .םידבל םיתב תשחנה רבכמל תוצקה עבראב תעבט עברא קציו 5 .תשחנ םתא ףציו םיטש יצע םידבה-תא שעיו 6 השע תחל בובנ םהב ותא תאשל חבזמה תעלצ לע תעבטב םידבה-תא אביו 7 .ותא להא חתפ ואבצ רשא תאבצה תארמב תשחנ ונכ תאו תשחנ רויכה תא שעיו 8 .דעומ .המאב האמ רזשמ שש רצחה יעלק הנמית בגנ תאפל רצחה-תא שעיו 9 .ףסכ םהיקשחו םידומעה יוו תשחנ םירשע םהינדאו םירשע םהידומע 10 יוו תשחנ םירשע םהינדאו םירשע םהידומע המאב האמ ןופצ תאפלו 11 .ףסכ םהיקשחו םידומעה יוו הרשע םהינדאו הרשע םהידומע המאב םישמח םיעלק םי-תאפלו 12 .ףסכ םהיקושחו םידמעה .המא םישמח החרזמ המדק תאפלו 13 .השלש םהינדאו השלש םהידומע ףתכה-לא המא הרשע-שמח םיעלק 14 םהידמע המא הרשע שמח םיעלק רצחה רעשל הזמו הזמ תינשה ףתכלו 15 .השלש םהינדאו השלש .רזשמ שש ביבס רצחה יעלק-לכ 16 םהישאר יופצו ףסכ םהיקושחו םידומעה יוו תשחנ םידמעל םינדאהו 17 .רצחה ידמע לכ ףסכ םיקשחמ םהו ףסכ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת םקר השעמ רצחה רעש ךסמו 18 .רצחה יעלק תמעל תומא שמח בחרב המוקו ךרא המא םירשעו םהישאר יופצו ףסכ םהיוו תשחנ העברא םהינדאו העברא םהידמעו 19 .ףסכ םהיקשחו .תשחנ ביבס רצחלו ןכשמל תדתיה-לכו 20 דיב םיולה תדבע השמ יפ-לע דקפ רשא תדעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא 21 .ןהכה ןרהא-ןב רמתיא -תא הוהי הוצ-רשא-לכ תא השע הדוהי הטמל רוח-ןב ירוא-ןב לאלצבו 22 .השמ ןמגראבו תלכתב םקרו בשחו שרח ןד-הטמל ךמסיחא-ןב באילהא ותאו 23 .ששבו ינשה תעלותבו עשת הפונתה בהז יהיו שדקה תכאלמ לכב הכאלמל יושעה בהזה-לכ 24 .שדקה לקשב לקש םישלשו תואמ עבשו רככ םירשעו לקשב לקש םיעבשו השמחו תואמ עבשו ףלאו רככ תאמ הדעה ידוקפ ףסכו 25 .שדקה םירשע ןבמ םידקפה-לע רבעה לכל שדקה לקשב לקשה תיצחמ תלגלגל עקב 26 .םישמחו תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא תואמ-ששל הלעמו הנש םינדא תאמ תכרפה ינדא תאו שדקה ינדא תא תקצל ףסכה רככ תאמ יהיו 27 .ןדאל רככ רככה תאמל הפצו םידומעל םיוו השע םיעבשו השמחו תואמה עבשו ףלאה-תאו 28 .םתא קשחו םהישאר .לקש תואמ-עבראו םיפלאו רככ םיעבש הפונתה תשחנו 29 תשחנה רבכמ-תאו תשחנה חבזמ תאו דעומ להא חתפ ינדא-תא הב שעיו 30 .חבזמה ילכ-לכ תאו ול-רשא -תאו ןכשמה תדתי-לכ תאו רצחה רעש ינדא-תאו ביבס רצחה ינדא-תאו 31 .ביבס רצחה תדתי-לכ