Exodus chapter 39 קרפ תומש -תא ושעיו שדקב תרשל דרש-ידגב ושע ינשה תעלותו ןמגראהו תלכתה-ןמו 1 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ ןרהאל רשא שדקה ידגב .רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז דפאה-תא שעיו 2 ןמגראה ךותבו תלכתה ךותב תושעל םליתפ ץצקו בהזה יחפ-תא ועקריו 3 .בשח השעמ ששה ךותבו ינשה תעלות ךותבו .רבח ותווצק ינש-לע תרבח ול-ושע תפתכ 4 תעלותו ןמגראו תלכת בהז והשעמכ אוה ונממ וילע רשא ותדפא בשחו 5 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ רזשמ ששו ינש תומש-לע םתוח יחותפ תחתפמ בהז תצבשמ תבסמ םהשה ינבא-תא ושעיו 6 .לארשי ינב -תא הוהי הוצ רשאכ לארשי ינבל ןורכז ינבא דפאה תפתכ לע םתא םשיו 7 .השמ ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז דפא השעמכ בשח השעמ ןשחה-תא שעיו 8 .רזשמ ששו .לופכ ובחר תרזו וכרא תרז ןשחה-תא ושע לופכ היה עובר 9 .דחאה רוטה תקרבו הדטפ םדא רוט ןבא ירוט העברא וב-ואלמיו 10 .םלהיו ריפס ךפנ ינשה רוטהו 11 .המלחאו ובש םשל ישילשה רוטהו 12 .םתאלמב בהז תצבשמ תבסומ הפשיו םהש שישרת יעיברה רוטהו 13 שיא םתח יחותפ םתמש-לע הרשע םיתש הנה לארשי-ינב תמש-לע םינבאהו 14 .טבש רשע םינשל ומש-לע .רוהט בהז תבע השעמ תלבג תרשרש ןשחה-לע ושעיו 15 ינש-לע תעבטה יתש-תא ונתיו בהז תעבט יתשו בהז תצבשמ יתש ושעיו 16 .ןשחה תוצק .ןשחה תוצק-לע תעבטה יתש-לע בהזה תתבעה יתש ונתיו 17 דפאה תפתכ-לע םנתיו תצבשמה יתש-לע ונתנ תתבעה יתש תוצק יתש תאו 18 .וינפ לומ-לא -לא רשא ותפש-לע ןשחה תוצק ינש-לע ומישיו בהז תעבט יתש ושעיו 19 .התיב דפאה רבע וינפ לוממ הטמלמ דפאה תפתכ יתש-לע םנתיו בהז תעבט יתש ושעיו 20 .דפאה בשחל לעממ ותרבחמ תמעל בשח-לע תיהל תלכת ליתפב דפאה תעבט-לא ויתעבטמ ןשחה-תא וסכריו 21 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ דפאה לעמ ןשחה חזי-אלו דפאה .תלכת לילכ גרא השעמ דפאה ליעמ-תא שעיו 22 .ערקי אל ביבס ויפל הפש ארחת יפכ וכותב ליעמה-יפו 23 .רזשמ ינש תעלותו ןמגראו תלכת ינומר ליעמה ילוש-לע ושעיו 24 ילוש-לע םינמרה ךותב םינמעפה-תא ונתיו רוהט בהז ינמעפ ושעיו 25 .םינמרה ךותב ביבס ליעמה -תא הוהי הוצ רשאכ תרשל ביבס ליעמה ילוש-לע ןמרו ןמעפ ןמרו ןמעפ 26 .השמ .וינבלו ןרהאל גרא השעמ שש תנתכה-תא ושעיו 27 .רזשמ שש דבה יסנכמ-תאו שש תעבגמה יראפ-תאו שש תפנצמה תאו 28 הוצ רשאכ םקר השעמ ינש תעלותו ןמגראו תלכתו רזשמ שש טנבאה-תאו 29 .השמ-תא הוהי םתוח יחותפ בתכמ וילע ובתכיו רוהט בהז שדקה-רזנ ץיצ-תא ושעיו 30 .הוהיל שדק -תא הוהי הוצ רשאכ הלעמלמ תפנצמה-לע תתל תלכת ליתפ וילע ונתיו 31 .השמ הוהי הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו דעומ להא ןכשמ תדבע-לכ לכתו 32 .ושע ןכ השמ-תא וחירב וישרק ויסרק וילכ-לכ-תאו להאה-תא השמ-לא ןכשמה-תא ואיביו 33 .וינדאו וידמעו תכרפ תאו םישחתה תרע הסכמ-תאו םימדאמה םליאה תרוע הסכמ-תאו 34 .ךסמה .תרפכה תאו וידב-תאו תדעה ןורא-תא 35 .םינפה םחל תאו וילכ-לכ-תא ןחלשה-תא 36 ןמש תאו הילכ-לכ-תאו הכרעמה תרנ היתרנ-תא הרהטה הרנמה-תא 37 .רואמה .להאה חתפ ךסמ תאו םימסה תרטק תאו החשמה ןמש תאו בהזה חבזמ תאו 38 -תא וילכ-לכ-תאו וידב-תא ול-רשא תשחנה רבכמ-תאו תשחנה חבזמ תא 39 .ונכ-תאו ריכה וירתימ-תא רצחה רעשל ךסמה-תאו הינדא-תאו הידמע-תא רצחה יעלק תא 40 .דעומ להאל ןכשמה תדבע ילכ-לכ תאו היתדתיו וינב ידגב-תאו ןהכה ןרהאל שדקה ידגב-תא שדקב תרשל דרשה ידגב-תא 41 .odkl .הדבעה-לכ תא לארשי ינב ושע ןכ השמ-תא הוהי הוצ-רשא לככ 42 ושע ןכ הוהי הוצ רשאכ התא ושע הנהו הכאלמה-לכ-תא השמ אריו 43 .השמ םתא ךרביו