Exodus chapter 40 תומש .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 .דעומ להא ןכשמ-תא םיקת שדחל דחאב ןושארה שדחה-םויב 2 .תכרפה-תא ןראה-לע תכסו תודעה ןורא תא םש תמשו 3 .היתרנ-תא תילעהו הרנמה-תא תאבהו וכרע-תא תכרעו ןחלשה-תא תאבהו 4 חתפה ךסמ-תא תמשו תדעה ןורא ינפל תרטקל בהזה חבזמ-תא התתנו 5 .ןכשמל .דעומ-להא ןכשמ חתפ ינפל הלעה חבזמ תא התתנו 6 .םימ םש תתנו חבזמה ןיבו דעומ להא-ןיב ריכה-תא תתנו 7 .רצחה רעש ךסמ-תא תתנו ביבס רצחה-תא תמשו 8 -תאו ותא תשדקו וב-רשא-לכ-תאו ןכשמה-תא תחשמו החשמה ןמש-תא תחקלו 9 .שדק היהו וילכ-לכ שדק חבזמה היהו חבזמה-תא תשדקו וילכ-לכ-תאו הלעה חבזמ-תא תחשמו 10 .םישדק .ותא תשדקו ונכ-תאו ריכה-תא תחשמו 11 .םימב םתא תצחרו דעומ להא חתפ-לא וינב-תאו ןרהא-תא תברקהו 12 .יל ןהכו ותא תשדקו ותא תחשמו שדקה ידגב תא ןרהא-תא תשבלהו 13 .תנתכ םתא תשבלהו בירקת וינב-תאו 14 םתחשמ םהל תיהל התיהו יל ונהכו םהיבא-תא תחשמ רשאכ םתא תחשמו 15 .םתרדל םלוע תנהכל .השע ןכ ותא הוהי הוצ רשא לככ השמ שעיו 16 .ןכשמה םקוה שדחל דחאב תינשה הנשב ןושארה שדחב יהיו 17 ויחירב-תא ןתיו וישרק-תא םשיו וינדא-תא ןתיו ןכשמה-תא השמ םקיו 18 .וידומע-תא םקיו רשאכ הלעמלמ וילע להאה הסכמ-תא םשיו ןכשמה-לע להאה-תא שרפיו 19 .השמ-תא הוהי הוצ -תא ןתיו ןראה-לע םידבה-תא םשיו ןראה-לא תדעה-תא ןתיו חקיו 20 .הלעמלמ ןראה-לע תרפכה תודעה ןורא לע ךסיו ךסמה תכרפ תא םשיו ןכשמה-לא ןראה-תא אביו 21 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ .תכרפל ץוחמ הנפצ ןכשמה ךרי לע דעומ להאב ןחלשה-תא ןתיו 22 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הוהי ינפל םחל ךרע וילע ךרעיו 23 .הבגנ ןכשמה ךרי לע ןחלשה חכנ דעומ להאב הרנמה-תא םשיו 24 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הוהי ינפל תרנה לעיו 25 .תכרפה ינפל דעומ להאב בהזה חבזמ-תא םשיו 26 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ םימס תרטק וילע רטקיו 27 .ןכשמל חתפה ךסמ-תא םשיו 28 -תאו הלעה-תא וילע לעיו דעומ-להא ןכשמ חתפ םש הלעה חבזמ תאו 29 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ החנמה .הצחרל םימ המש ןתיו חבזמה ןיבו דעומ להא-ןיב ריכה-תא םשיו 30 .םהילגר-תאו םהידי-תא וינבו ןרהאו השמ ונממ וצחרו 31 -תא הוהי הוצ רשאכ וצחרי חבזמה-לא םתברקבו דעומ להא-לא םאבב 32 .השמ השמ לכיו רצחה רעש ךסמ-תא ןתיו חבזמלו ןכשמל ביבס רצחה-תא םקיו 33 .הכאלמה-תא .ןכשמה-תא אלמ הוהי דובכו דעומ להא-תא ןנעה סכיו 34 אלמ הוהי דובכו ןנעה וילע ןכש-יכ דעומ להא-לא אובל השמ לכי-אלו 35 .ןכשמה-תא .םהיעסמ לכב לארשי ינב ועסי ןכשמה לעמ ןנעה תולעהבו 36 .ותלעה םוי-דע ועסי אלו ןנעה הלעי אל-םאו 37 -תיב-לכ יניעל וב הליל היהת שאו םמוי ןכשמה-לע הוהי ןנע יכ 38 .םהיעסמ-לכב לארשי