Ezekiel chapter 1 קרפ לאקזחי רבכ-רהנ-לע הלוגה-ךותב ינאו שדחל השמחב יעיברב הנש םישלשב יהיו 1 .םיהלא תוארמ האראו םימשה וחתפנ .ןיכיוי ךלמה תולגל תישימחה הנשה איה שדחל השמחב 2 רבכ-רהנ-לע םידשכ ץראב ןהכה יזוב-ןב לאקזחי-לא הוהי-רבד היה היה 3 .הוהי-די םש וילע יהתו ול הגנו תחקלתמ שאו לודג ןנע ןופצה-ןמ האב הרעס חור הנהו אראו 4 .שאה ךותמ למשחה ןיעכ הכותמו ביבס .הנהל םדא תומד ןהיארמ הזו תויח עברא תומד הכותמו 5 .םהל תחאל םיפנכ עבראו תחאל םינפ העבראו 6 .ללק תשחנ ןיעכ םיצצנו לגע לגר ףככ םהילגר ףכו הרשי לגר םהילגרו 7 .םתעבראל םהיפנכו םהינפו םהיעבר תעברא לע םהיפנכ תחתמ םדא ודיו 8 .וכלי וינפ רבע-לא שיא ןתכלב ובסי-אל םהיפנכ התוחא-לא השא תרבח 9 רוש-ינפו םתעבראל ןימיה-לא הירא ינפו םדא ינפ םהינפ תומדו 10 .ןתעבראל רשנ-ינפו ןתעבראל לואמשהמ תוסכמ םיתשו שיא תורבח םיתש שיאל הלעמלמ תודרפ םהיפנכו םהינפו 11 .הנהיתיוג תא ובסי אל וכלי תכלל חורה המש-היהי רשא לא וכלי וינפ רבע-לא שיאו 12 .ןתכלב תכלהתמ איה םידפלה הארמכ תורעב שא-ילחגכ םהיארמ תויחה תומדו 13 .קרב אצוי שאה-ןמו שאל הגנו תויחה ןיב .קזבה הארמכ בושו אוצר תויחהו 14 .וינפ תעבראל תויחה לצא ץראב דחא ןפוא הנהו תויחה אראו 15 םהיארמו ןתעבראל דחא תומדו שישרת ןיעכ םהישעמו םינפואה הארמ 16 .ןפואה ךותב ןפואה היהי רשאכ םהישעמו .ןתכלב ובסי אל וכלי םתכלב ןהיעבר תעברא-לע 17 .ןתעבראל ביבס םיניע תאלמ םתבגו םהל האריו םהל הבגו ןהיבגו 18 ואשני ץראה לעמ תויחה אשנהבו םלצא םינפואה וכלי תויחה תכלבו 19 .םינפואה ואשני םינפואהו תכלל חורה המש וכלי תכלל חורה םש-היהי רשא לע 20 .םינפואב היחה חור יכ םתמעל םתמעל םינפואה ואשני ץראה לעמ םאשנהבו ודמעי םדמעבו וכלי םתכלב 21 .םינפואב היחה חור יכ םהישאר-לע יוטנ ארונה חרקה ןיעכ עיקר היחה ישאר-לע תומדו 22 .הלעמלמ הנהל תוסכמ םיתש שיאל התוחא-לא השא תורשי םהיפנכ עיקרה תחתו 23 .םהיתיוג תא הנהל תוסכמ םיתש שיאלו הלמה לוק םתכלב ידש-לוקכ םיבר םימ לוקכ םהיפנכ לוק-תא עמשאו 24 .ןהיפנכ הניפרת םדמעב הנחמ לוקכ .ןהיפנכ הניפרת םדמעב םשאר-לע רשא עיקרל לעמ לוק-יהיו 25 תומד לעו אסכ תומד ריפס-ןבא הארמכ םשאר-לע רשא עיקרל לעממו 26 .הלעמלמ וילע םדא הארמכ תומד אסכה הלעמלו וינתמ הארממ ביבס הל-תיב שא-הארמכ למשח ןיעכ אראו 27 .ביבס ול הגנו שא-הארמכ יתיאר הטמלו וינתמ הארממו אוה ביבס הגנה הארמ ןכ םשגה םויב ןנעב היהי רשא תשקה הארמכ 28 .רבדמ לוק עמשאו ינפ-לע לפאו האראו הוהי-דובכ תומד d`xn