Ezekiel chapter 2 קרפ לאקזחי .ךתא רבדאו ךילגר-לע דמע םדא-ןב ילא רמאיו 1 .ילא רבדמ תא עמשאו ילגר-לע ינדמעתו ילא רבד רשאכ חור יב אבתו 2 םידרומה םיוג-לא לארשי ינב-לא ךתוא ינא חלוש םדא-ןב ילא רמאיו 3 .הזה םויה םצע-דע יב ועשפ םתובאו המה יב-ודרמ רשא הכ םהילא תרמאו םהילא ךתוא חלוש ינא בל-יקזחו םינפ ישק םינבהו 4 .הוהי ינדא רמא היה איבנ יכ ועדיו המה ירמ תיב יכ ולדחי-םאו ועמשי-םא המהו 5 .םכותב םינולסו םיברס יכ ארית-לא םהירבדמו םהמ ארית-לא םדא-ןב התאו 6 תיב יכ תחת-לא םהינפמו ארית-לא םהירבדמ בשוי התא םיברקע-לאו ךתוא .המה ירמ .המה ירמ יכ ולדחי-םאו ועמשי-םא םהילא ירבד-תא תרבדו 7 הצפ ירמה תיבכ ירמ-יהת-לא ךילא רבדמ ינא-רשא תא עמש םדא-ןב התאו 8 .ךילא ןתנ ינא-רשא תא לכאו ךיפ .רפס-תלגמ וב-הנהו ילא החולש די-הנהו האראו 9 הגהו םינק הילא בותכו רוחאו םינפ הבותכ איהו ינפל התוא שרפיו 10 .יהו