Ezekiel chapter 3 קרפ לאקזחי רבד ךלו תאזה הלגמה-תא לוכא לוכא אצמת-רשא תא םדא-ןב ילא רמאיו 1 .לארשי תיב-לא .תאזה הלגמה תא ינלכאיו יפ-תא חתפאו 2 ינא רשא תאזה הלגמה תא אלמת ךיעמו לכאת ךנטב םדא-ןב ילא רמאיו 3 .קותמל שבדכ יפב יהתו הלכאו ךילא ןתנ .םהילא ירבדב תרבדו לארשי תיב-לא אב-ךל םדא-ןב ילא רמאיו 4 .לארשי תיב-לא חולש התא ןושל ידבכו הפש יקמע םע-לא אל יכ 5 אל-םא םהירבד עמשת-אל רשא ןושל ידבכו הפש יקמע םיבר םימע-לא אל 6 .ךילא ועמשי המה ךיתחלש םהילא תיב-לכ יכ ילא עמשל םיבא םניא-יכ ךילא עמשל ובאי אל לארשי תיבו 7 .המה בל-ישקו חצמ-יקזח לארשי .םחצמ תמעל קזח ךחצמ-תאו םהינפ תמעל םיקזח ךינפ-תא יתתנ הנה 8 -תיב יכ םהינפמ תחת-אלו םתוא ארית-אל ךחצמ יתתנ רצמ קזח רימשכ 9 .המה ירמ ךינזאבו ךבבלב חק ךילא רבדא רשא ירבד-לכ-תא םדא-ןב ילא רמאיו 10 .עמש רמא הכ םהילא תרמאו םהילא תרבדו ךמע ינב-לא הלוגה-לא אב ךלו 11 .ולדחי-םאו ועמשי-םא הוהי ינדא .ומוקממ הוהי-דובכ ךורב לודג שער לוק ירחא עמשאו חור ינאשתו 12 לוקו םתמעל םינפואה לוקו התוחא-לא השא תוקישמ תויחה יפנכ לוקו 13 .לודג שער .הקזח ילע הוהי-דיו יחור תמחב רמ ךלאו ינחקתו ינתאשנ חורו 14 םש םיבשוי המה רשאו רבכ-רהנ-לא םיבשיה ביבא לת הלוגה-לא אובאו 15 .םכותב םימשמ םימי תעבש םש בשאו .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו םימי תעבש הצקמ יהיו 16 .ינממ םתוא תרהזהו רבד יפמ תעמשו לארשי תיבל ךיתתנ הפצ םדא-ןב 17 וכרדמ עשר ריהזהל תרבד אלו ותרהזה אלו תומת תומ עשרל ירמאב 18 .שקבא ךדימ ומדו תומי ונועב עשר אוה ותיחל העשרה תומי ונועב אוה העשרה וכרדמו ועשרמ בש-אלו עשר תרהזה-יכ התאו 19 .תלצה ךשפנ-תא התאו אל יכ תומי אוה וינפל לושכמ יתתנו לוע השעו וקדצמ קידצ בושבו 20 .שקבא ךדימ ומדו השע רשא ותקדצ ןרכזת אלו תומי ותאטחב ותרהזה יכ היחי ויח אטח-אל אוהו קידצ אטח יתלבל קידצ ותרהזה יכ התאו 21 .תלצה ךשפנ-תא התאו רהזנ .ךתוא רבדא םשו העקבה-לא אצ םוק ילא רמאיו הוהי-די םש ילע יהתו 22 -לע יתיאר רשא דובככ דמע הוהי-דובכ םש-הנהו העקבה-לא אצאו םוקאו 23 .ינפ-לע לפאו רבכ-רהנ ךותב רגסה אב ילא רמאיו יתא רבדיו ילגר-לע ינדמעתו חור יב-אבתו 24 .jzia .םכותב אצת אלו םהב ךורסאו םיתובע ךילע ונתנ הנה םדא-ןב התאו 25 תיב יכ חיכומ שיאל םהל היהת-אלו תמלאנו ךכח-לא קיבדא ךנושלו 26 .המה ירמ עמשה הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו ךיפ-תא חתפא ךתוא ירבדבו 27 .המה ירמ תיב יכ לדחי לדחהו עמשי