Ezekiel chapter 4 קרפ לאקזחי -תא ריע הילע תוקחו ךינפל התוא התתנו הנבל ךל-חק םדא-ןב התאו 1 .םלשורי הילע התתנו הללס הילע תכפשו קיד הילע תינבו רוצמ הילע התתנו 2 .ביבס םירכ הילע-םישו תונחמ ריעה ןיבו ךניב לזרב ריק התוא התתנו לזרב תבחמ ךל-חק התאו 3 .לארשי תיבל איה תוא הילע תרצו רוצמב התיהו הילא ךינפ-תא התניכהו םימיה רפסמ וילע לארשי-תיב ןוע-תא תמשו ילאמשה ךדצ-לע בכש התאו 4 .םנוע-תא אשת וילע בכשת רשא תאשנו םוי םיעשתו תואמ-שלש םימי רפסמל םנוע ינש-תא ךל יתתנ ינאו 5 .לארשי-תיב ןוע הדוהי-תיב ןוע-תא תאשנו תינש ינומיה ךדצ-לע תבכשו הלא-תא תילכו 6 .ךל ויתתנ הנשל םוי הנשל םוי םוי םיעברא .הילע תאבנו הפושח ךערזו ךינפ ןיכת םלשורי רוצמ-לאו 7 ימי ךתולכ-דע ךדצ-לא ךדצמ ךפהת-אלו םיתובע ךילע יתתנ הנהו 8 .ךרוצמ םתוא התתנו םימסכו ןחדו םישדעו לופו םירעשו ןיטח ךל-חק התאו 9 -שלש ךדצ-לע בכוש התא-רשא םימיה רפסמ םחלל ךל םתוא תישעו דחא ילכב .ונלכאת םוי םיעשתו תואמ .ונלכאת תע-דע תעמ םויל לקש םירשע לוקשמב ונלכאת רשא ךלכאמו 10 .התשת תע-דע תעמ ןיהה תישש התשת הרושמב םימו 11 .םהיניעל הנגעת םדאה תאצ יללגב איהו הנלכאת םירעש תגעו 12 םחידא רשא םיוגב אמט םמחל-תא לארשי-ינב ולכאי הככ הוהי רמאיו 13 .םש יתלכא-אל הפרטו הלבנו האמטמ אל ישפנ הנה הוהי ינדא ההא רמאו 14 .לוגפ רשב יפב אב-אלו התע-דעו ירוענמ -תא תישעו םדאה יללג תחת רקבה יעופצ-תא ךל יתתנ האר ילא רמאיו 15 .םהילע ךמחל לקשמב םחל-ולכאו םלשוריב םחל-הטמ רבש יננה םדא-ןב ילא רמאיו 16 .ותשי ןוממשבו הרושמב םימו הגאדבו .םנועב וקמנו ויחאו שיא ומשנו םימו םחל ורסחי ןעמל 17