Ezekiel chapter 5 קרפ לאקזחי ךשאר-לע תרבעהו ךל הנחקת םיבלגה רעת הדח ברח ךל-חק םדא-ןב התאו 1 .םתקלחו לקשמ ינזאמ ךל תחקלו ךנקז-לעו תישלשה-תא תחקלו רוצמה ימי תאלמכ ריעה ךותב ריעבת רואב תישלש 2 .םהירחא קירא ברחו חורל הרזת תישלשהו היתוביבס ברחב הכת .ךיפנכב םתוא תרצו רפסמב טעמ םשמ תחקלו 3 שא-אצת ונממ שאב םתא תפרשו שאה ךות-לא םתוא תכלשהו חקת דוע םהמו 4 .לארשי תיב-לכ-לא .תוצרא היתוביבסו היתמש םיוגה ךותב םלשורי תאז הוהי ינדא רמא הכ 5 היתוביבס רשא תוצראה-ןמ יתוקח-תאו םיוגה-ןמ העשרל יטפשמ-תא רמתו 6 .םהב וכלה-אל יתוקחו וסאמ יטפשמב יכ יתוקחב םכיתוביבס רשא םיוגה-ןמ םכנמה ןעי הוהי ינדא רמא-הכ ןכל 7 אל םכיתוביבס רשא םיוגה יטפשמכו םתישע אל יטפשמ-תאו םתכלה אל .םתישע םיטפשמ ךכותב יתישעו ינא-םג ךילע יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 8 .םיוגה יניעל -לכ ןעי דוע והמכ השעא-אל-רשא תאו יתישע-אל רשא תא ךב יתישעו 9 .ךיתבעות םיטפש ךב יתישעו םתובא ולכאי םינבו ךכותב םינב ולכאי תובא ןכל 10 .חור-לכל ךתיראש-לכ-תא יתירזו ךיצוקש-לכב תאמט ישדקמ-תא ןעי אל-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח ןכל 11 .לומחא אל ינא-םגו יניע סוחת-אלו ערגא ינא-םגו ךיתבעות-lkae ולפי ברחב תישלשהו ךכותב ולכי בערבו ותומי רבדב ךיתשלש 12 .םהירחא קירא ברחו הרזא חור-לכל תישילשהו ךיתוביבס יתרבד הוהי ינא-יכ ועדיו יתמחנהו םב יתמח יתוחנהו יפא הלכו 13 .םב יתמח יתולכב יתאנקב .רבוע-לכ יניעל ךיתוביבס רשא םיוגב הפרחלו הברחל ךנתאו 14 ךב יתושעב ךיתוביבס רשא םיוגל המשמו רסומ הפודגו הפרח התיהו 15 .יתרבד הוהי ינא המח תוחכתבו המחבו ףאב םיטפש םתוא חלשא-רשא תיחשמל ויה רשא םהב םיערה בערה יצח-תא יחלשב 16 .םחל-הטמ םכל יתרבשו םכילע ףסא בערו םכתחשל איבא ברחו ךב-רבעי םדו רבדו ךלכשו הער היחו בער םכילע יתחלשו 17 .יתרבד הוהי ינא ךילע