Ezekiel chapter 6 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .םהילא אבנהו לארשי ירה-לא ךינפ םיש םדא-ןב 2 םירהל הוהי ינדא רמא-הכ הוהי ינדא-רבד ועמש לארשי ירה תרמאו 3 .םכיתומב יתדבאו ברח םכילע איבמ ינא יננה תיאגלו םיקיפאל תועבגלו .םכילולג ינפל םכיללח יתלפהו םכינמח ורבשנו םכיתוחבזמ ומשנו 4 םכיתומצע-תא יתירזו םהילולג ינפל לארשי ינב ירגפ-תא יתתנו 5 .םכיתוחבזמ תוביבס ומשאיו וברחי ןעמל הנמשית תומבהו הנברחת םירעה םכיתובשומ לכב 6 .םכישעמ וחמנו םכינמח ועדגנו םכילולג ותבשנו ורבשנו םכיתוחבזמ .הוהי ינא-יכ םתעדיו םככותב ללח לפנו 7 .תוצראב םכיתורזהב םיוגב ברח יטילפ םכל תויהב יתרתוהו 8 הנוזה םבל-תא יתרבשנ רשא םש-ובשנ רשא םיוגב יתוא םכיטילפ ורכזו 9 תוערה-לא םהינפב וטקנו םהילולג ירחא תונזה םהיניע תאו ילעמ רס-רשא .םהיתבעות לכל ושע רשא .תאזה הערה םהל תושעל יתרבד םנח-לא אל הוהי ינא-יכ ועדיו 10 תובעות-לכ לא חא-רמאו ךלגרב עקרו ךפכב הכה הוהי ינדא רמא-הכ 11 .ולפי רבדבו בערב ברחב רשא לארשי תיב תוער תומי בערב רוצנהו ראשנהו לופי ברחב בורקהו תומי רבדב קוחרה 12 .םב יתמח יתילכו תוביבס םהילולג ךותב םהיללח תויהב הוהי ינא-יכ םתעדיו 13 -לכ תחתו ןנער ץע-לכ תחתו םירהה ישאר לכב המר העבג-לכ לא םהיתוחבזמ .םהילולג לכל חחינ חיר םש-ונתנ רשא םוקמ התבע הלא לכב התלבד רבדממ המשמו הממש ץראה-תא יתתנו םהילע ידי-תא יתיטנו 14 .הוהי ינא-יכ ועדיו םהיתובשומ