Ezekiel chapter 7 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 תעברא-לע ץקה אב ץק לארשי תמדאל הוהי ינדא רמא-הכ םדא-ןב התאו 2 .ץראה תופנכ -לכ תא ךילע יתתנו ךיכרדכ ךיתטפשו ךב יפא יתחלשו ךילע ץקה התע 3 .ךיתבעות ךיתובעותו ןתא ךילע ךיכרד יכ לומחא אלו ךילע יניע סוחת-אלו 4 .הוהי ינא-יכ םתעדיו ןייהת ךכותב .האב הנה הער תחא הער הוהי ינדא רמא הכ 5 .האב הנה ךילא ץיקה ץקה אב אב ץק 6 .םירה דה-אלו המוהמ םויה בורק תעה אב ץראה בשוי ךילא הריפצה האב 7 יתתנו ךיכרדכ ךיתטפשו ךב יפא יתילכו ךילע יתמח ךופשא בורקמ התע 8 .ךיתובעות-לכ תא ךילע ןייהת ךכותב ךיתובעותו ןתא ךילע ךיכרדכ לומחא אלו יניע סוחת-אלו 9 .הכמ הוהי ינא יכ םתעדיו .ןודזה חרפ הטמה ץצ הרפצה האצי האב הנה םויה הנה 10 .םהב הנ-אלו םהמהמ אלו םנומהמ אלו םהמ-אל עשר-הטמל םק סמחה 11 -לכ-לא ןורח יכ לבאתי-לא רכומהו חמשי-לא הנוקה םויה עיגה תעה אב 12 .הנומה -לכ-לא ןוזח-יכ םתיח םייחב דועו בושי אל רכממה-לא רכומה יכ 13 .וקזחתי אל ותיח ונועב שיאו בושי אל הנומה .הנומה-לכ-לא ינורח יכ המחלמל ךלה ןיאו לכה ןיכהו עוקתב ועקת 14 בער ריעב רשאו תומי ברחב הדשב רשא תיבמ בערהו רבדהו ץוחב ברחה 15 .ונלכאי רבדו .ונועב שיא תומה םלכ תויאגה ינויכ םירהה-לא ויהו םהיטילפ וטלפו 16 .םימ הנכלת םיכרב-לכו הניפרת םידיה-לכ 17 םהישאר-לכבו השוב םינפ-לכ לאו תוצלפ םתוא התסכו םיקש ורגחו 18 .החרק םליצהל לכוי-אל םבהזו םפסכ היהי הדנל םבהזו וכילשי תוצוחב םפסכ 19 .היה םנוע לושכמ-יכ ואלמי אל םהיעמו ועבשי אל םשפנ הוהי תרבע םויב ויתתנ ןכ-לע וב ושע םהיצוקש םתבעות ימלצו והמש ןואגל וידע יבצו 20 .הדנל םהל .הללחו ללשל ץראה יעשרלו זבל םירזה-דיב ויתתנו 21 .הוללחו םיצירפ הב-ואבו ינופצ-תא וללחו םהמ ינפ יתובסהו 22 .סמח האלמ ריעהו םימד טפשמ האלמ ץראה יכ קותרה השע 23 ולחנו םיזע ןואג יתבשהו םהיתב-תא ושריו םיוג יער יתאבהו 24 .םהישדקמ .ןיאו םולש ושקבו אב-הדפק 25 הרותו איבנמ ןוזח ושקבו היהת העומש-לא העמשו אובת הוה-לע הוה 26 .םינקזמ הצעו ןהכמ דבאת השעא םכרדמ הנלהבת ץראה-םע ידיו הממש שבלי אישנו לבאתי ךלמה 27 .הוהי ינא-יכ ועדיו םטפשא םהיטפשמבו םתוא