Ezekiel chapter 8 קרפ לאקזחי הדוהי ינקזו יתיבב בשוי ינא שדחל השמחב יששב תיששה הנשב יהיו 1 .הוהי ינדא די םש ילע לפתו ינפל םיבשוי הלעמלו וינתממו שא הטמלו וינתמ הארממ שא-הארמכ תומד הנהו האראו 2 .הלמשחה ןיעכ רהז-הארמכ ןיבו ץראה-ןיב חור יתא אשתו ישאר תציצב ינחקיו די תינבת חלשיו 3 הנופה תימינפה רעש חתפ-לא םיהלא תוארמב המלשורי יתא אבתו םימשה .הנקמה האנקה למס בשומ םש-רשא הנופצ .העקבב יתיאר רשא הארמכ לארשי יהלא דובכ םש-הנהו 4 הנופצ ךרד יניע אשאו הנופצ ךרד ךיניע אנ-אש םדא-ןב ילא רמאיו 5 .האבב הזה האנקה למס חבזמה רעשל ןופצמ הנהו לארשי-תיב רשא תולדג תובעות םישע םהמ התא הארה םדא-ןב ילא רמאיו 6 .תולדג תובעות הארת בושת דועו ישדקמ לעמ הקחרל הפ םישע .ריקב דחא-רח הנהו האראו רצחה חתפ-לא יתא אביו 7 .דחא חתפ הנהו ריקב רתחאו ריקב אנ-רתח םדא-ןב ילא רמאיו 8 .הפ םישע םה רשא תוערה תובעותה-תא הארו אב ילא רמאיו 9 לארשי תיב ילולג-לכו ץקש המהבו שמר תינבת-לכ הנהו האראו אובאו 10 .ביבס ביבס ריקה-לע הקחמ םידמע םכותב דמע ןפש-ןב והינזאיו לארשי-תיב ינקזמ שיא םיעבשו 11 .הלע תרטקה-ןנע רתעו ודיב ותרטקמ שיאו םהינפל שיא ךשחב םישע לארשי-תיב ינקז רשא םדא-ןב תיארה ילא רמאיו 12 .ץראה-תא הוהי בזע ונתא האר הוהי ןיא םירמא יכ ותיכשמ ירדחב .םישע המה-רשא תולדג תובעות הארת בושת דוע ילא רמאיו 13 םישנה םש-הנהו הנופצה-לא רשא הוהי-תיב רעש חתפ-לא יתא אביו 14 .זומתה-תא תוכבמ תובשי .הלאמ תולדג תובעות הארת בושת דוע םדא-ןב תיארה ילא רמאיו 15 ןיב הוהי לכיה חתפ-הנהו תימינפה הוהי-תיב רצח-לא יתא אביו 16 םהינפו הוהי לכיה-לא םהירחא שיא השמחו םירשעכ חבזמה ןיבו םלואה .שמשל המדק םתיוחתשמ המהו המדק רשא תובעותה-תא תושעמ הדוהי תיבל לקנה םדא-ןב תיארה ילא רמאיו 17 הרומזה-תא םיחלש םנהו ינסיעכהל ובשיו סמח ץראה-תא ואלמ-יכ הפ-ושע .םפא-לא לודג לוק ינזאב וארקו למחא אלו יניע סוחת-אל המחב השעא ינא-םגו 18 .םתוא עמשא אלו